Nowelizacja Statutu na podstawie uchwały nr 1/2016/2017

Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Jonkowie

z dnia 30.08.2016 r.

z mocą obowiązującą od 01.09.2016  r.

                              STATUT 

               GIMNAZJUM  W  JONKOWIE

                                                                                                                                               Ustalony na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty         (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie  ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ.U z 2001 r. Nr. 61, poz. 624 z póź. zm.) Rozporządzenia MEN z dnia                     9 lutego 2007 zmieniającego rozporządzenie w sprawie  ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ.U.  2007/35/222), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357)

      SPIS TREŚCI  :

                                                                                              

     ROZDZIAŁ    I      Postanowienia  ogólne ???.????????????.............str.  2 

     ROZDZIAŁ    II     Misja szkoły i model absolwenta???????????............. str.  2         

   ROZDZIAŁ   III     Cele i zadania szkoły ???????????????????.str.  3 

   ROZDZIAŁ   IV     Sposoby realizacji zadań szkoły......................................................str. 6   ROZDZIAŁ    V     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna ...........................................str. 13

   ROZDZIAŁ   VI     Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom

                                 niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie......................str. 20                                                                                                                        

 

   ROZDZIAŁ   VII    Nauczanie indywidualne.................................................................str. 24                                             

 

   ROZDZIAŁ   VIII   Indywidualny tok nauki lub program nauki.....................................str. 25

   ROZDZIAŁ   IX     Organy szkoły i ich kompetencje...................................................str.  27

   ROZDZIAŁ    X     Organizacja nauczania i wychowania...........................................str.  37

   ROZDZIAŁ   XI     Organizacja wychowania i opieki..................................................str.  43

   ROZDZIAŁ   XII    Organizacja szkoły........................................................................str.  46

   ROZDZIAŁ   XIII   Wewnętrzne zasady oceniania.....................................................str.  51

   ROZDZIAŁ   XIV   Nauczyciele i pracownicy szkoły..................................................str.  77 

   ROZDZIAŁ   XV    Podstawowe prawa i obowiązki członka społeczności.................str.  86           

   ROZDZIAŁ  XVI   Uczniowie szkoły............................................................................str. 93

   ROZDZIAŁ  XVII   Postanowienia  końcowe..............................................................str.  94

                                                                                                           

    

  

 

ROZDZIAŁ  I

    POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

 

§ 1

 

1.Nazwa szkoły brzmi: Gimnazjum w Jonkowie

           ul. ks. Jana Hanowskiego 27, 11-042 Jonkowo

2.Gimnazjum jest szkołą publiczną.

3.Gimnazjum posiada oddziały zamiejscowe we Wrzesinie.

4.Organem prowadzącym szkołę jest Gmina  Jonkowo.

5.Nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

6.Cykl kształcenia trwa 3 lata.

7.Gimnazjum jest jednostką budżetową i działa w ramach budżetu  gminy.

8.Gimnazjum jest zakładem pracy w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy.

 

ROZDZIAŁ II

Misja szkoły i model absolwenta

§ 2

MISJA  SZKOŁY

     Najważniejszy w szkole jest uczeń. Szkoła musi więc wyposażyć go w niezbędną   wiedzę, ale także przygotować do podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych decyzji. Zgodnie z tym przesłaniem, okres pobytu w szkole ma być dla ucznia tym czasem, w którym będą ujawniać  się  jego  możliwości,  umiejętności indywidualnego i zespołowego  działania,

w życzliwej i bezpiecznej atmosferze opartej na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów                   i rodziców, we wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współpracy.   

        

Cele strategiczne szkoły:

?   Dbanie o wysoką jakość nauczania,

 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i właściwej opiekę,

?   Umiejętne wykorzystywanie potencjału i inwencji pracowników, inspirowanie do

    nowatorskich działań, wspieranie  rozwoju osobistego i zawodowego,

?   Podejmowanie działań zmierzających do integracji szkoły ze środowiskiem, dbanie

    o kulturę i tradycje szkoły, promowanie szkoły,

?   Dążenie do pozyskiwania wsparcia merytorycznego i finansowego w ramach realizacji

    różnorodnych projektów edukacyjnych,

?   Dbanie o pracowników i zapewnienie przyjaznej atmosfery w pracy,

?   Motywowanie nauczycieli do podnoszenia swoich kwalifikacji, promowanie efektywnych

    form doskonalenia zawodowego,

?   Objęcie pomocą i wsparciem merytorycznym wszystkich nauczycieli, a w szczególności

    młodych i niedoświadczonych.

SYLWETKA  ABSOLWETA  GIMNAZJUM

 

?   Każdy uczeń kończący gimnazjum preferuje następujące wartości:

?   Szanuje kulturę i tradycje szkoły, swojego regionu,

?   Dokonuje właściwych wyborów sprzyjających zachowaniu szeroko pojętego

    zdrowia własnego i innych,

Potrafi podejmować samodzielnie decyzje w różnych sytuacjach życiowych,

Jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych,

Właściwie rozumie demokrację i tolerancję,

Odnosi sukcesy w różnych sferach: naukowej, artystycznej, sportowej i społecznej.

             

ROZDZIAŁ III

Cele i zadania szkoły

 

§ 3

 

      1. Szkoła  realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz                     w przepisach wydanych   na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym              i Programie Profilaktykidostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

      2. Głównymi celami szkoły jest:

1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;

2)   zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;

3)   dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;

4) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich,                     w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;

5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

 

      3. Celem kształcenia ogólnego w gimnazjum jest:                                                                                                                    1) przyswojenie  przez  uczniów  określonego  zasobu wiadomości  na  temat  faktów,  zasad                                  i praktyki,  zgodnie  z  aktualnym  stanem   nauki,  na   wysokim   poziomie   merytorycznym, określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły;

2)  zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;

4)  przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;

5)  rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;

6)   kontynuowanie   kształcenia   umiejętności   posługiwania  się  językiem   polskim, w  tym wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;

7)   wprowadzanie   uczniów   w  świat  kultury   i   sztuki,  kształtując  właściwy  stosunek  do  dziedzictwa  kultury  narodowej  postrzeganej  w  perspektywie   kultury  europejskiej;

8) przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym             oraz uczenia się przez całe życie.

 

§ 4

      1. Do zadań Szkoły należy:

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4) realizacja programów nauczania , które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych                  i edukacyjnych uczniów, wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom  i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

7)organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;

9) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;

10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;

15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;

16) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- zawodowe

17)  zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;

18) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

19) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;

20)  przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;

21)  kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;

22) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

23) zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;

24)  zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;

25) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;

26) kształtowanie i rozwijanie u uczniów  postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;

27) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,                a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;

28) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

29)  zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

30) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach    z różnych przedmiotów;

31) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru                i wykorzystywania mediów;

32) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;

33) egzekwowanie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego w trybie przepisów                         o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

34) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie              z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;

35) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,               a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji;

36) zaopatrzenie   w   bezpłatne   podręczniki,   materiały   edukacyjne   oraz   materiały  ćwiczeniowe    uczniów   na   poszczególnych   poziomach   edukacyjnych,   zgodnie                    z  harmonogramem  określonym  w  art. 11  ustawy  z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy   o   systemie   oświaty   oraz    niektórych   innych    ustaw  ( Dz. U. z 2014 r. poz. 811).

§ 5

Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

§ 6

Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów               i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski                  z realizacji celów i zadań szkoły. 

§ 7

Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno - obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi               w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

ROZDZIAŁ IV

Sposoby realizacji zadań szkoły

§ 8

      1.  Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z dopuszczonymi  programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.

      2. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej "programem nauczania ogólnego", dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

      3. W szkole zasady opracowania programów nauczania i dopuszczania ich do użytku szkolnego określa szczegółowo ?Procedura dopuszczania programów do użytku szkolnego w Gimnazjum w Jonkowie??.

      4. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne  uzasadnienie wprowadzenia zmian.

      5. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego musi być dostosowany do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest przeznaczony, uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania i możliwości uczniów.

      6. Nauczyciel lub zespół nauczycieli wybierając lub opracowując autorski program obowiązani są uwzględniać poniższe zasady:

1) program nauczania ogólnego opracowuje się na cały  etap edukacyjny;

2) zachowanie zgodności programu nauczania  z treściami nauczania zawartym w podstawie programowej;

3) uwzględnienie w całości podstaw programowych edukacji kształcenia ogólnego;

4) zachowanie poprawności pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

      7. Program nauczania ogólnego obejmuje jeden etap edukacyjny.

      8. Program nauczania zawiera :

1) szczegółowe cele kształcenia i wychowania;

2) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia   ogólnego;

3) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków,                      w jakich program będzie realizowany;

4) opis założonych osiągnięć ucznia;

5) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

      9.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2 dla programów, które będą obowiązywały                      w kolejnym roku szkolnym nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego.

 

      10. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony,  doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole.

      11. Opinia, o której mowa w ust. 10 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu                z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów.

      12. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca.

      13. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku. Dyrektor szkoły ogłasza Szkolny zestaw programów nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku.

      14. Dopuszczone program nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy na jego podstawie. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do 30 czerwca każdego roku.

      15. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

      16. Indywidualne programy edukacyjno ? terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia                z orzeczeniem  o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem, plany pracy kółek zainteresowań zatwierdza dyrektor szkoły.

      17. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego

    lub

2)  bez zastosowania podręcznika lub materiałów.

      18. Nauczyciel, w przypadku realizowania podstaw programowych z zastosowaniem podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może przedstawić cześć programu obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny.

      19. Przepisy przejściowe, określone w ust. 16 dotyczą programów nauczania odpowiednio:

1)  w roku szkolnym 2015/2016 programów dla klas I gimnazjum;

2)  w roku szkolnym 2016/2017 programów dla klas II  gimnazjum;

3)  w roku szkolnym 2017/2018 programów dla klas I ? III gimnazjum.

Warunek uwzględnienia w całości podstawy programowej powinien być spełniony wraz                   z dopuszczeniem do użytku ostatniej części podręcznika.

   

      20.  Podręczniki, materiały edukacyjne ? zasady dopuszczania do użytku w szkole

1) Decyzję o wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych                         w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację                 w szkole;

2)   Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zespoły  nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej;

3)   Zespoły, o których mowa w punkcie 2 przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:

      a)   jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych,

      b)   jednego  lub  więcej   podręczników   lub   materiałów   edukacyjnych   do   nauczania   

            obcego  języka  nowożytnego,  biorąc  pod uwagę poziomy nauczania języka obcego

            w klasach,  w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych,

      c)   jednego  lub  więcej  podręczników  lub  materiałów edukacyjnych do zaplanowanych

            zajęć  w  zakresie  niezbędnych  do  podtrzymania  poczucia  tożsamości  narodowej,

            etnicznej i językowej.

4) Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących  poszczególnych edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców:

      a)  zestaw   podręczników   lub  materiałów  edukacyjnych  obowiązujący  we  wszystkich

    oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata,

      b) materiały  ćwiczeniowe   obowiązujące  w  poszczególnych  oddziałach  w danym roku

          szkolnym,

z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach;

5) Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w szkolnym zestawie podręczników  inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę:

      a)  Dyrektor  szkoły, na wniosek  nauczycieli  uczących  w poszczególnych klasach może

           dokonać  zmiany  w  zestawie  podręczników  lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie

           ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego,

      b)  Dyrektor  szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale,  może dokonać

           zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 6,

      c)  Dyrektor  szkoły,   na  wniosek  zespołów  nauczycielskich,  może  uzupełnić   szkolny

           zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek  zespołu nauczycieli

           uczących w oddziale  uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych,

      d)   przepisy ust. 4  ? 5  stosuje się odpowiednio,

      e)   Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia

            15 czerwca  zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz

             materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja

             umieszczana jest na stronie www.gimnazjum.jonkowo.ehost.pl oraz na drzwiach

             wejściowych do szkoły.

      21. Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów

            ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej.

1)  Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły;

2)  Ilekroć mowa o:

     a) podręczniku ? należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,   

         a zakupiony z dotacji celowej,

     b)  materiale edukacyjnym  ?   należy   przez   to   rozumieć   materiał    zastępujący    lub

             uzupełniający  podręcznik,  umożliwiający  realizację  programu  nauczania,  mający

             postać papierową lub elektroniczną,

      c)  materiale ćwiczeniowym ? należy  przez   to   rozumieć   materiał   przeznaczony   dla

           uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

3) Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym;

4) Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane                      w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283);

5)  Biblioteka nieodpłatnie:

      a)  wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne  mające postać papierową,

      b) zapewnia  uczniom  dostęp  do  podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających   

          postać elektroniczną,

      c)   przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.

6)  Każdy uczeń szkoły jest czytelnikiem szkolnej biblioteki. Czytelnikowi wydawana jest karta biblioteczna;

7)  Przy odbiorze karty czytelniczej uczeń podpisuje zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu biblioteki. W przypadku czytelników do lat 15 wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego, którzy wraz z podpisaniem zobowiązania ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie zasad korzystania ze zbiorów przez dziecko;

8)  Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją przetwarzania danych   w Gimnazjum w Jonkowie ;

9)  Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego  lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się   z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Wychowawca odbiera je wraz z kartami bibliotecznymi, w których wpisane są numery wypożyczanych woluminów. Wydania materiałów dokonuje wychowawca. Potwierdzenie odbioru na kartach wypożyczeń kwitują rodzice / prawni opiekunowie. W roku szkolnym dopuszcza się, by po odbiór podręczników z biblioteki zgłaszali się uczniowie osobiście;

10) Uczeń przechowuje podręczniki i materiały edukacyjne w przydzielonej osobistej szafce. W sytuacjach wskazanych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik/ materiały edukacyjne  do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły we wskazanym terminie. Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu;

11) W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia;

12) Poszanowanie zbiorów bibliotecznych ? zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:

      a) czytelnicy  są  zobowiązani   do  poszanowania  wypożyczonych  i  udostępnionych im  

          materiałów bibliotecznych,

      b) czytelnicy  w  chwili  wypożyczenia  lub  udostępniania  zbiorów  winni  zwrócić  uwagę 

          na  ich  stan.  W  przypadku  zauważonych   braków   i   uszkodzeń   należy   to zgłosić

          bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy,

      c)  podręczniki  obkłada  się  w  specjalnie  przygotowane  przeźroczyste  foliowe oprawy

      d) zabrania   się   mazania,  pisania   i    rysowania    w    podręcznikach    i    materiałach

         edukacyjnych ,          

      e) uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych,

      f) z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek,

      g) podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym

          możliwym  stanie,  gdyż   w   kolejnych  dwóch  latach  będą  wypożyczane następnym

          uczniom.

13) Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:

      a) uczeń  odchodzący   ze   szkoły   jest   zobowiązany   do   zwrócenia   wypożyczonych  

          podręczników  do  biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki

          i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego,

      b) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony

          w  podręczniki  i  materiały  edukacyjne  dostosowane  do  jego  potrzeb  i   możliwości

          psychofizycznych  uczeń   nie  zwraca  ich  do  biblioteki  szkolnej  i  na  ich  podstawie

          kontynuuje  naukę  w   nowej   placówce.  Szkoła   wraz   z   wydaniem   arkusza  ocen

          przekazuje   szkole,  do  której  uczeń  został   przyjęty   protokół    zdawczo-odbiorczy,   

          przekazanie  materiałów  bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu

          prowadzącego, do której uczeń przechodzi.

14) Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie;

15) W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do zwrotu,  szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie  z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe szkoły i stanowi dochód budżetu państwa;

16)  Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283)?.

§ 9

      1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki.

      2. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki opracowuje zespół składający się                      z  nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę Rodziców jej przedstawicieli.

      3. Program Wychowawczy i Profilaktyki opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny,            z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.

      4. Programy, o których mowa w § 9ust. 2 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczym i Profilaktyki wyrażone przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców.

      5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego                   i Profilaktyki, rozumianą jak w ust. 3,  programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu                z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

      6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,                  z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczego i Profilaktyki i przedstawią je do zaopiniowania na zebraniach rodziców. Pozytywną opinię kwitują przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców w Dzienniku Wychowawcy.

      7. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.

      8. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy.

§ 10

      1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

1) realizacje przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki;

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy                      z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny;

4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami;

5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;

6) prowadzenie profilaktyki stomatologicznej;

7) prowadzenie profilaktyki uzależnień.

§ 11

      2. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną -psychologiczną:

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:

 1. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku   szkolnego w celu   rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
 2. pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub psychologa szkolnego,
 3. udzielanie niezbędnej ? doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub  dyrektora szkoły,
 4. współpracę z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
 5. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,

2)nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i  losowych , zgodnie z zasadami określonymi w statucieszkoły;

 1. nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:
  1. umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,
   1. dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb ucznia,
   2. rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych,
    1. wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów,
    2. indywidualizację procesu nauczania.

4) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi       w rozdziale V statutu szkoły.

§ 12

 

      1. W szkole powołano koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

 

      2. Do zadań koordynatora należy:

1) integrowanie  planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły ( nauczycieli, uczniów, rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole;

2) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę                             w działaniach na rzecz bezpieczeństwa uczniów;

3) popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów;

4) opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa                 i naruszania bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli                          i uczniów;

5) prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów;

6) rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole;

7) podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych.

§ 13

      1.  Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w rozdziale XIV  niniejszego statutu;

2) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z  regulaminem dyżurów . Zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się 15 minut przed pierwszą lekcją i trwa do zakończenia zajęć w szkole;

3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć                                   w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie  w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;

4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach wychowania fizycznego,                   w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;

5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;

6) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;

7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

8) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

9) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami                 zajmującymi się ruchem drogowym;

10) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;

11) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;

12) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

13) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły                    w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

14) ogrodzenie terenu szkoły;

15) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

16) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni                  i pomieszczeń gospodarczych;

17) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;

18) wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności pokoju nauczycielskiego, pomieszczeń nauczycieli wychowania fizycznego, sekretariatu i pokoju obsługi w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

19) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów,                  w tym dzieci niepełnosprawnych;

20) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach               i wycieczkach poza teren szkoły;

21) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

22) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji                        i preparatów;

23) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.

§ 14

Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele wraz z uczniami                      w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami społecznymi, gospodarczymi                       i kulturalnymi regionu.

§ 15

      1. Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

      2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

      3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły.

                                                                     § 16

Obowiązkiem wszystkich rodziców jest wykupienie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.

 

ROZDZIAŁ V 

 Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno ? pedagogicznej

§ 17

 W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

§ 18

Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

§ 19

      1.  Pomoc psychologiczno ? pedagogiczna polega na :

1) diagnozowaniu środowiska ucznia;

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia                            i umożliwianiu ich zaspokojenia;

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;

9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 20

      1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych    i edukacyjnych uczniów, wynikających z :

1) wybitnych uzdolnień;

2) niepełnosprawności;

3) niedostosowania społecznego;

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

5) specyficznych trudności w uczeniu się ;

6) zaburzeń komunikacji językowej;

7) choroby przewlekłej;

8) zaburzeń psychicznych;

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;

11) zaniedbań środowiskowych;

12) trudności adaptacyjnych;

13) odmienności kulturowej.

§ 21

      1.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

1)  nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem;

2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:

      a) terapeuta,

      b) logopeda.

§ 22

      1. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania pedagogiczne, których celem jest:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych;

2) świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem;

3) realizacja zaleceń i ustaleń Zespołu Wspierającego;

4) dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy;

5) dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do  indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ? na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach            i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach,

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia,

      c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania ? na podstawie tej opinii,

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 5 lit a ? c, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie  rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,  o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

 e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego ? na podstawie tej opinii.

6) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

7) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia;

8) udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy;

9) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;

10) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno ? wyrównawczych, rewalidacyjno ? kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych);

11) współdziałanie  z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania                               i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania             postępów ucznia;

12) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze              emocjonalnej i behawioralnej;?

13) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem               zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;

14) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim             charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form             oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy:

       a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

       b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,

c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,

d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej,?

 15) obowiązkowe uzasadnianie wystawionych ocen uczniowi;?

 16) udostępnianie uczniowi i rodzicom ucznia pisemnych prac do wglądu na zasadach

       określonych w statucie szkoły.

§ 23

W przypadku stwierdzenia, że uczeń/ uczniowie  ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga/ją pomocy psychologiczno pedagogicznej nauczyciel/ specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasowego.

§ 24

O pomoc psychologiczno ? pedagogiczną mogą wnioskować także, na zasadach, jak w § 23:

1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie;

2) uczeń;

3) poradnia psychologiczno ?pedagogiczna;

4) dyrektor szkoły/przedszkola;

5) pielęgniarka szkolna;

6) asystent edukacji romskiej;

7) pomoc nauczyciela;

8) pracownik socjalny;

9) asystent rodziny;

10) kurator sądowy.

§ 25

Wychowawca klasy, o ile uzna za zasadne, informuje innych nauczycieli o konieczności objęcia ucznia pomocą  psychologiczno ? pedagogiczną.

  § 26

W celu organizacji pomocy psychologiczno ?pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie dyrektor szkoły powołuje Zespół Wspierający.

§ 27

Zadaniem Zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole.

§ 28

      1. Koordynatorem pracy zespołu, o których mowa w  § 26  jest pedagog szkolny.

      2. Do zadań koordynatora należy:

1) ustalanie terminów spotkań Zespołu;

2) zawiadomienie o terminie spotkania Zespołu: dyrektora szkoły i wszystkich członków               (z tygodniowym wyprzedzeniem);

3) prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów;

4) nawiązywania  kontaktów z PP-P, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży ? ustala rozwiązania organizacyjne, jeśli wynika to z planu działań wspierających dla ucznia (ustala czas, miejsce zajęć, ilość osób w grupie itp).

    

      3. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu,            pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.

     4. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca            oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.

     5.  W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:

1) na wniosek dyrektora szkoły ? przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia ? lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub          inny specjalista.

     6. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są         zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie                   o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców lub pełnoletniego ucznia nie może uczestniczyć w pracach zespołu.

         

§ 29

Na podstawie zaleceń Zespołu dyrektor szkoły ustala formy,sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym szczególne formy pomocy będą realizowane biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku mogą być przeznaczone na realizację tych form.

§ 30

O ustalonych formach, sposobach,  wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły informuje rodziców lub opiekunów prawnych, w formie pisemnej.

                                                                      § 31

      1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

1) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów wybitnie zdolnych  oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;

3) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

5) zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;

6) zajęć socjoterapeutycznych;

7) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

8) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

9) porad dla uczniów;

10) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 32

W szkole obowiązuje Szkolny System Rozpoznawania Indywidualnych możliwości                   i potrzeb edukacyjnych uczniów.

§ 33

      1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

      2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.

      3. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami                             i uzdolnieniami uczniów.

      4. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanym w § 62 statutu szkoły.

      5. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką nauczyciela.

§ 34

W szkole opracowuje się działania wspierające uzdolnienia uczniów w formie zajęć pozalekcyjnych rozwijających ich zdolności.

§ 35

  1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia;

3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;

4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;

5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych. 

§ 36

      1.  Zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać  8  osób.

      2. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno ? wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

      3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych                       i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych.

      4. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno ?wyrównawczych może być niższa, niż określona w ust. 1.

      5. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy.

      6. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.                                                                   

                                                                      

§ 37

      1.  Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby. Są to:

1) korekcyjno?kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi  do             5 uczniów;

2) logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 uczniów;

3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

      2. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele                           i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

§ 38

Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

§ 39

O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.                                                                              

                                                                      § 40

O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć  specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 41

      1.  Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

      2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach odpowiadających liczbie uczniów w oddziale.

      3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 prowadzą doradca zawodowy lub nauczyciel, posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

                                                                      § 42

W szkole zatrudniony jest pedagog/doradcazawodowy, w miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

§ 43

W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła, za zgodą organu prowadzącego, zatrudnia nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela.

§ 44

 Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

§ 45

W szkole dwa razy w roku prowadzone są warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

§ 46

Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Powiatowa Poradnia Psychologiczno -  Pedagogiczna w Olsztynie na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.

 

ROZDZIAŁ VI 

 Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym                   i niedostosowanym społecznie.

§ 47

W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie           poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie powiatowych zespołów ds.          orzekania inwalidztwa. Nauczanie specjalne prowadzone jest:

1) w oddziale ogólnodostępnym;

2) w oddziałach integracyjnych.

     

§ 48

Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem           społecznym:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miarę możliwości   sprzęt  specjalistyczny     i środki dydaktyczne;

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych  i możliwości psychofizycznych ucznia;

4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym;

6) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych

    naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.

§ 49

Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 50

      1. Uczniowi niepełnosprawnemu możnaprzedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

      2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu Wspierającego , o którym mowa w § 26 statutu oraz zgody rodziców.

      3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.

      4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

      5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

      6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:

1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;

2)  psychoemocjonalną niegotowością ucznia do zmiany szkoły.

§ 51

      1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno ? pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dyslekcją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełno sprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

      2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego                      z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.

§ 52

Zajęcia wychowania fizycznego w oddziale integracyjnym lub w grupach międzyoddziałowych, na które uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z oddziałów integracyjnych prowadzi się w grupach nie przekraczających 20 osób.

§ 53

W klasie integracyjnej obowiązkowo dokonuje się podziału na zajęciach z informatyki                    i języków obcych, pod warunkiem, że grupa nie może liczyć mniej niż 5 osób.

§ 54

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego, w którym uczeń w tym roku kalendarzowym kończy 21 rok życia.

§ 55

      1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie                         z zaleceniami poradni psychologiczno ? pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym po 2 godziny na ucznia.

      2. Ilość godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.

      3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

§ 56

     1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub            orzeczenie o niedostosowaniu społecznym, lub zagrożeniem niedostosowania            społecznego Zespół Wspierający, o którym mowa w § 26 statutu szkoły, po dokonaniu           wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, opracowuje indywidualny program           edukacyjno ? terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb            rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej ,,programem?.

    

      2. Program określa:

1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów                    i egzaminów w szkołach publicznych;

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia            z uczniem, z tym, że w przypadku:

     a)  ucznia niepełnosprawnego ? zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

     b) ucznia niedostosowanego społecznie ? zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

     c) ucznia  zagrożonego  niedostosowaniem  społecznym ? zakres  działań o charakterze          socjoterapeutycznym.?

3) formy i metody pracy z uczniem;

4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

5) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół, o którym w § 26 statutu szkoły;

6) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań zawartych w programie.

      3. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

      4. Zespół, o którym mowa w § 26 statutu szkoły, na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz  w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

     5. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mogą uczestniczyć w opracowaniu              indywidualnego programu edukacyjno ? terapeutycznego oraz dokonywania okresowej             wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz na własny wniosek otrzymać kopię programu. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy  psychologiczno ?pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

      6. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny              Program edukacyjno ? terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować               się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

§ 57

W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie:

1) korekcji wad postawy ( gimnastyka korekcyjna);

2) korygujące wady mowy( zajęcia logopedyczne);

3) korekcyjno ?kompensacyjne;

4) terapii psychologicznej

    oraz

5) zajęcia specjalistyczne:  terapia zajęciowa, terapiaintegracji sensorycznej;

6) nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji.

§ 58

      1. W  szkole, w miarę potrzeb, zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

      2. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

      3. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1 i 2:

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą                  z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

      4. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1 i 2, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.

§ 59

      1. Uczniowie niepełnosprawni przystępują do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwanego dalej "egzaminem gimnazjalnym", zgodnie z przepisami                  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach               i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie  niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym - w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

      2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na:

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;

2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu lub egzaminu;

3) zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu lub egzaminu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

      3. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego,do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu                      o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie do                  1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.

      4. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3  należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

§ 60

Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno ? pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w Rozdziale V statutu szkoły.

 

ROZDZIAŁ VII

Nauczanie indywidualne

§ 61

      1.Uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

      2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno ?pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno ?pedagogicznej.

      3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciela poszczególnych przedmiotów.

      4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć  nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.

      5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym.

      6. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia.

      7. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania,                                  dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

      8. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania  oraz formy i zakres pomocy psychologiczno ?pedagogicznej.

      9.Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem  wynosi  dla uczniów gimnazjum ? od 10 do 12 godzin.

      10. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 9  realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.

      11. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia  w życiu szkoły.

ROZDZIAŁ VIII

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

§ 62

      1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki. Zgodnie z rozporządzeniem Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:

1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;

2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec roku/okresu.

      2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.

      3. Zezwolenie na indywidualny program nauki  lub tok nauki może być udzielone  po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach ? po śródrocznej klasyfikacji.

      4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.

      5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania  z zakresu dwóch  lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

      6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 

1) uczeń -  z tym ,że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów);

2) rodzice ( prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek ? za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego.

      7. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.

      8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.

      9. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.

      10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

      11. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno ? pedagogicznej.

      12. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.

      13. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.

      14. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.

      15. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela ? opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji ? nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.

      16. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia                  w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.

     17. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:

1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;

2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów  w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie  tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.

      18. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub                      2 godziny co dwa tygodnie.

      19. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.

      20. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.

      21. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.

      22. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.

     23. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.

      24. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: ?Indywidualny program lub tok nauki?, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację                             o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce ?Szczególne osiągnięcia ucznia?.

 

ROZDZIAŁ  IX  

Organy  szkoły i ich kompetencje

§ 63

      1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły;

2) Rada  Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski;

5) Rada Szkoły ( w przypadku jej nie powołania obowiązki R. Sz. wykonuje RP).

§ 64

Każdy z wymienionych organów w § 63 ust. 1 działa zgodnie z ustawą o systemie    oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły.

§ 65

      1. Dyrektor szkoły:

1) kieruje szkołą  jako jednostką samorządu terytorialnego;

2) jest osobą działającą w imieniu  pracodawcy;

3) jest organem nadzoru pedagogicznego;

4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

5) wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym ustawą.  

§ 66

Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością  szkoły, reprezentuje ją  na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

§ 67

Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa                   o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

§ 68

Dyrektor szkoły:

      1. Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a w  szczególności:

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;

2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

4) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem  i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;

5) określa zasady postępowania rekrutacyjnego w szkole:

      a) powołuje komisję rekrutacyjną,

      b) wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej,

      c) podaje  do  publicznej  wiadomości  kryteria  rekrutacji  do  szkoły,  tryb   postępowania

rekrutacyjnego oraz wykaz wymaganych dokumentów ,

      d) rozpatruje   odwołania    rodziców/opiekunów   prawnych    od    postanowień    komisji

 rekrutacyjnej,

      e) wyznacza termin postępowania uzupełniającego w porozumieniu z wójtem,

      f)  występuje  do  organu  prowadzącego  o  przyjęcie ucznia do dowolnej klasy  w trakcie

          roku  szkolnego,  gdy  wymaga  to wprowadzenia zmian organizacyjnych skutkujących

          zmianami planu finansowego placówki.

6) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów;

7) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

8) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;

9) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;

10) podaje do publicznej wiadomości do 15 .VI szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;

11) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i S.U;

12) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie                                 i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;

13) udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego  poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;

14) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w rozdziale V  statutu  szkoły;

      a)  powołuje  Zespół   Wspierający   na   potrzeby  organizacji,   planowania,  dokonania

    wielospecjalistycznej    oceny     poziomu   funkcjonowania    ucznia    posiadającego

    orzeczenie o niepełnosprawności lub niedostosowaniu społecznym,

      b) ustala   wymiar    godzin    poszczególnych     form    udzielania    uczniom    pomocy

          psychologiczno ? pedagogicznej   biorąc   pod   uwagę    wszystkie   godziny,    które

          w danym  roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form,

      c) w  szczególnych  przypadkach   (długotrwała   choroba   nauczyciela,   sprawowanie

           wychowawstwa w ramach zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, pełnienia funkcji  

          wychowawcy  przez  nauczyciela  uzupełniającego  etat,  itp.),  dyrektor  szkoły może

           wyznaczyć  inną  osobę  niż osobę sprawującą funkcję wychowawcy  do planowania

           i  koordynowania  pomocy  psychologiczno ? pedagogicznej  uczniom   danej   klasy,

      d)  informuje  pisemnie  rodziców/prawnych  opiekunów/  o  formach, czasie,    osobach

    i   wymiarze  godzin  poszczególnych  form  pomocy  udzielanej  uczniowi  w  danym

    roku  szkolnym, przy czym  przez  formę pisemną  należy rozumieć formy określone

    w  §  4  ust. 11 ?Systemu   pomocy  psychologiczno - pedagogicznej oraz wspierania

     uczniów  Gimnazjum w Jonkowie?.

15) w porozumieniu   z    organem     prowadzącym    organizuje     uczniom  nauczanie  indywidualne na zasadach określonych  w  § 61 statutu szkoły;

16) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

17) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego;

18) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa   w  § 26 statutu szkoły;

19) zwalnia uczniów z WF-u, plastyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, technologii informatycznej, drugiego języka w oparciu o odrębne przepisy;

20) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie                 z zasadami określonymi w   § 62 statutu szkoły;

21) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum  w przypadkach określonych w  § 166 ust. 2 Statutu Szkoły;

22) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do  egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia( prawnymi opiekunami);

23) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych  i organizacyjnych; 24) opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego                      w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną                        i Radę Rodziców;

25) stwarza warunki umożliwiające  podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej             i religijnej uczniom;

26) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów gimnazjalnych;

27) w porozumieniu z rada pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego realizowanego przez uczniów gimnazjum;

28) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki w formie księgi uczniów prowadzonych na zasadach określonych odrębnych przepisach;

29) zwalnia ucznia w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających udział jego w realizacji projektu edukacyjnego, na udokumentowany wniosek rodziców ucznia z realizacji projektu edukacyjnego;

30) na udokumentowany wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego; ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia;

31) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;

32) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych             i sprawdzających na zasadach określonych w  § 126 ust. 6 statutu szkoły;

33) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;

34) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich;

35) podejmuje decyzje o zwrocie kosztów zakupu podręczników finansowanych ze                                                                          środków publicznych na podstawie dokumentacji określonej w odrębnych przepisach.

      2. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 

1) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

4) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach, dni wolne od zajęć;

5) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych;

6) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów;

7) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze                  w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły;

8) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,                       a w szczególności należytego stanu higieniczno ?sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;

9) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

10) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;

11) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;

12) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;

13) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

14) dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na boisku szkolnym;

15) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;

16) organizuje prace konserwacyjno ?remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;

17) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;

18) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;

19) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

      3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;

2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;

4) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy                       w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;

5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w szkole;

6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;

7) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;

8) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom                          i pracownikom administracji i obsługi szkoły;

9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli                 i pracowników;

10) udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;

11) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

12) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

13) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

14) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

15) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

16) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

17) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;

18) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków                           do opiniowania  i zatwierdzania;

19) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

      4. Sprawuje opiekę nad uczniami:

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;

2) powołuje Komisję Stypendialną;

3) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe;

4) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;

5) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;

6) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do ?wyprawki szkolnej;?

7) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej  w szkole.

§ 69

Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

§ 70

Rada Pedagogiczna

      1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

      3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą  lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo ?wychowawcza.

      4. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

1)  uchwala regulamin swojej działalności;

2)   podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców;

4)  zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;

5)  podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

6)  podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy;

7)  ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

8)  uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu.

      5.  Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

1) opiniuje organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2) opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;

3) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac               w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

4) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

5) opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole;

6) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

7) opiniuje projekt finansowy szkoły;

8) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;

9) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

10) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

11) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

12)opiniuje formy realizacji  2 godzin wychowania fizycznego;

13) opiniuje szczegółowe warunki realizacji i oceny projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum;

14) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze;

15) opiniuje wniosek do poradni psychologiczno ? pedagogicznej o zdiagnozowanie             przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii            w trakcie nauki w szkole podstawowej.?

      6.  Rada Pedagogiczna ponadto:

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;

2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub             z innych funkcji kierowniczych w szkole;

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;

4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;

5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

7) ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem uczniowskim               o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole;

8) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;

9) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;

10) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

11) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

      7. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej  1/3  jej członków.

      8. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

      9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.                O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

      10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

      11. Protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej   sporządzane są w formie elektronicznej           z wykorzystaniem technologii informatycznej, zabezpieczającej selektywny dostęp do protokółów oraz rejestrator historii zmian i ich autorów, a także umożliwiający sporządzenie protokółów w formie papierowej. W terminie 10 dni od zakończenia roku szkolnego dokonuje się wydruku papierowego ze wszystkich protokółów. Ostemplowane i przesznurowane dokumenty przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną.

§ 71

Rada Rodziców.

1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.

      2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły.

      3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.

      4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym

zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.

      5. W wyborach, o których mowa w ust. 4 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic                    ( prawny opiekun).

      6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

      7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.

      8. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa  Regulamin Rady Rodziców.

      9.   Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

1) uchwala regulamin swojej działalności;

2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy;

3) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki;

      10. Programy, o których mowa w ust. 9ust.pkt 1 i 2  Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.

      11. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego                         i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

      12. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

1) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora;

2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;

3) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;

5) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;

6) opiniuje Szkolny zestaw podręczników.

      13. Rada Rodziców może:

1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

2) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

                                                                        § 72 

Samorząd Uczniowski

      1. W Gimnazjum. działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.

      2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

      3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

      4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

      5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami   i  stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo  do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu                 z Dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

      6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły.

      7. Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi niezwłocznej.

      8. Samorząd ma prawo opiniować:

1) wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów;

2) na wniosek Dyrektora Szkoły ? pracę nauczycieli Szkoły, dla których Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej.

      9. Uczniowie mają prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany przez 20% uczniów szkoły.

      10. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9, stosuje się następującą procedurę:

1) wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów ? wraz z propozycjami kandydatów do objęcia stanowisk w organach Samorządu ? wnioskodawcy przedkładają Dyrektorowi Szkoły;

2) Dyrektor Szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom Samorządu lub nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole;

3) jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów Samorządu;

4) wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia;

5) regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów Samorządu obowiązujące w szkole stosuje się odpowiednio.

§ 73 

Zasady współpracy organów szkoły.

      1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

      2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.

      3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

      4. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

      5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

      6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i S.U w formie pisemnej, a  Radzie Pedagogicznej            w formie ustnej  na jej posiedzeniu.

      7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

      8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki                        i kształcenia dzieci według zasad ujętych w § 90 ust. 1 statutu szkoły.

      9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 74niniejszego statutu.

§ 74 

                                  Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.

      1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów ? strony sporu;

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

      2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor,         powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

      3. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

      4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

      5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

§ 75

 1.   Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:
 1.   Od orzeczenia Dyrektora Szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę.
 1.   Odwołanie wnosi jedna ze stron. W przypadku ucznia, odwołanie wnosi rodzic (opiekun prawny). Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.
 1.   W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi Dyrektor Szkoły.
 1. W przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora Szkoły, strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę.
 1.       6.  Konflikt pomiędzy Dyrektorem Szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę.

      7.   Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły:

1) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Szkoły;

2) w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania  do organu prowadzącego szkołę.

§ 76

Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów szkoły organizuje dyrektor szkoły.

§ 77

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły, za zgodą organu prowadzącego, mogą być tworzone dodatkowe stanowiska kierownicze:

§ 78

Dla utworzonych stanowisk kierowniczych  dyrektor szkoły opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z potrzebami i organizacją szkoły.

 

ROZDZIAŁ X

Organizacja  nauczania i wychowania

§ 79

     1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno ? wychowawczej są:

1)  obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania;     

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:

      a) zajęcia dydaktyczno ?wyrównawcze,

      b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w   rozwoju  lub pomocy psychologiczno ?pedagogicznej,

4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

5) zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust.,               o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z  dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.4)), organizowane w trybie określonym w tych przepisach;

6) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego      szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  i rady rodziców;

7)  dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

  a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany         w  ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

  b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program            nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

      2. Zajęcia w szkole prowadzone są:

1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;

2) w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego:  zajęcia z języków obcych ,religii, etyki, przedmiotów  zawodowych dla danych specjalizacji zawodowych, zajęcia fakultatywne, zajęcia WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne;

4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne, z edukacji dla bezpieczeństwa;

5) w toku nauczania indywidualnego;

6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;

7) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;

8) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego ( 2 godz.);

9) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich.

      3. Dyrektor szkoły na wniosek Rady rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2.

      4. Godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień                             i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły                             z uwzględniłem deklaracji nauczycieli.

      5. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyddziałowych i międzyklasowych:

1) uczniowie klas pierwszych wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły składają deklarację wyboru poziomu nauczania języka nowożytnego na:

      a) poziomie III.0 ? dla początkujących,

      b) poziomie III.1 ? dla kontynuujących naukę.

2) w pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego przeprowadza się sprawdzian kompetencyjny z języka nowożytnego. Na podstawie jego wyników dokonuje się tworzenia grup międzyoddziałowych o określonym poziomie znajomości języka;

3) uczniowie klas pierwszych gimnazjum przed zakończeniem roku szkolnego, dokonują wyboru rodzaju zajęć artystycznych i technicznych z oferty tych zajęć zaproponowanych przez dyrektora szkoły, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i po uwzględnieniu możliwości organizacyjnych szkoły;

4) uczniowie klas pierwszych gimnazjum w pierwszym tygodniu roku szkolnego               dokonują wyboru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert tych zajęć zaproponowanych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym                      i zaopiniowaniu przez  Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i uwzględnieniu bazy sportowej szkoły, możliwości kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych danego środowiska lub szkoły;

5) zajęcia, o których mowa w pkt 4 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach:

      a) zajęć sportowych;

      b) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;

      c) zajęć tanecznych;

      d) aktywnych form turystyki.

      6.  Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formie zajęć określonych w ust. 5 pkt 5 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie.

      7. Na zajęciach edukacyjnych z technologii informatycznej dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących 24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.

      8. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych od 10 do 24 uczniów. Jeżeli w  szkole są tylko dwa oddziały tego samego etapu edukacyjnego, zajęcia z języków obcych oraz przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach międzyoddzialowych liczących nie mniej niż 7 osób.

      9. Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału na grupy w oddziale liczącym więcej niż 30 osób , na czas prowadzenia ćwiczeń.

      10. Oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń                      z zakresu udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego.

      11. W oddziałach integracyjnych szkołach ogólnodostępnych,a także w szkołach specjalnych, w oddziale specjalnym szkoły ogólnodostępnej, podczas ćwiczeń, o których mowa w ust. 7  dokonuje się podziału na grupy, z tym, że grupa nie powinna liczyć mniej niż 5 osób.

      12. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

      13. Zajęcia wychowania fizycznego w mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt                          i chłopców.

      14. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych( biologia, fizyka, astronomia, chemia, przyroda, przysposobienie obronne) dokonuje się podziału na grupy, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej.

      15. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów,               w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

      16. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców  (opiekunów prawnych) lub życzenie   uczniów pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

      17.Życzenie, o którym mowa w ust. 16 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może zostać jednak zmienione.

     

      18. Zajęcia z religii/ etyki są organizowane w szkole dla grup liczących 7 i więcej uczniów.

      19. Zajęcia w szkole z religii/ etyki mogą być organizowane w grupach międzyklasowych lub międzyoddziałowych.     

                           

      20.Jeżeli w szkole na  naukę  religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż 7 uczniów, organ prowadzący szkołę w porozumieniu                 z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

       21. W zależności od liczby zgłoszonych uczniów zajęcia z etyki są organizowane zgodnie z ust. 19 ? 20. Organizacja zajęć z etyki nie wymaga porozumienia, o którym mowa w ust. 20.

       22. Uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki organizowanej przez organy prowadzące szkoły zgodnie z ust. 20  podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.

      23.  W przypadkach, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji tj. religii i etyki na świadectwie i w arkuszu ocen umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia.

      24. Ocena z religii/ etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem. Oceny z religii/ etyki nie mają wpływu na promocję ucznia.

      25. W przypadkach, gdy uczeń nie uczestniczy w zajęciach wymienionych w ust. 16 szkoła zapewnia opiekę wychowawczą na czas odbywania zajęć.

      26. Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego.

      27. Program nauczania etyki dopuszcza dyrektor szkoły na zasadach opisanych                          w ,,Procedurach dopuszczania  programów do użytku szkolnego w Gimnazjum w Jonkowie?.

§ 80

Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych             w przepisach prawa.

§ 81 

Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców ( prawnych opiekunów) lub życzenie uczniów pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 82

      1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie,  w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

      2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice ( prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.

      3. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, jeżeli zgłosi dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec swojego udziału w zajęciach.

      4. Zajęcia, o których mowa w ust. 1  nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocje ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

                                                                                                                                                      § 83

      1. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych  możliwościach             wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia,  zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na              lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w  zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia                          z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.  Zasady oceniania określają przepisy zawarte w  statucie szkoły - Rozdział XIII ? Wewnątrzszkolne zasady oceniania.

       

       2.  W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości              uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania              ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać             na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie                        o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego             (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). W dokumentacji przebiegu              nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ? zwolniony? albo ? zwolniona?.

         

     3. Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub              zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły.

 

§ 84

Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania  zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia  z wadą słuchu, z głęboką dyslekcją rozwojową, z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem                z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ? zwolniony? albo ? zwolniona?.?

§ 85

Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczeni o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub pisać , mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców( prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowanych przez dyrektora szkoły.

§ 86

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku szkolnego, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami) ucznia.

§ 87

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą.

§ 88

Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczają dostęp uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

§ 89

Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, dwie przerwy po 15 minut.

§ 90

 

W szkole obowiązuje 5 ? dniowy tydzień nauki.

§ 91

                     Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.

 

      1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

      2. W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację:

1) Dziennik wychowawczy klasy ( od 01.09.2013 r.);

2) Dziennik lekcyjny nauczyciela;

3) Dziennik zajęć pozalekcyjnych, dokumentujący realizację godzin wg art.42 KN;

4) uchylony.

     3. Dziennik wychowawczy klasy zakłada się dla każdego oddziału.  Za jego prowadzenie odpowiada wychowawca klasy. W Dzienniku Wychowawcy klasy mają prawo dokonywać wpisu nauczyciele prowadzący zajęcia w całym oddziale lub grupach.

      4. Dziennik Wychowawcy klasy zawiera:

1) listę uczniów w oddziale;

2) plan pracy wychowawczej na I i II okres;

3) sprawozdania wychowawcy z realizacji programu wychowawczego w poszczególnych okresach szkolnych;

4) życzenie rodziców ( prawnych opiekunów) lub pełnoletnich uczniów o organizację nauki religii/etyki;

5) sprzeciw lub jego brak na uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie;

6) zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia;

7) zgoda rodziców ( prawnych opiekunów) na udział w zajęciach wyrównawczych, socjoterapeutycznych oraz innych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez szkołę;

8) tematykę zebrań z rodzicami;

9) listę obecności rodziców na zebraniach;

10) kontakty indywidualne z rodzicami;

11) karty informacyjne o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów;

12) karty samooceny zachowania ucznia;

13) karty proponowanych ocen zachowania przez nauczycieli i samorząd klasowy;

14) przydział uczniów do grup międzyoddziałowych i międzyklasowych.

      5. Dziennik Wychowawcy przetrzymywany jest w pokoju nauczycielskim, wraz dziennikiem lekcyjnym oddziału.

      6. Dziennik Wychowawczy podlega archiwizacji wg zasad dla grupy B ? 5.

      7, Przebieg zajęć w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych i w grupach , utworzonych z podziału oddziału nauczyciel edukacji przedmiotowej odnotowuje w Dzienniku Lekcyjnym Nauczyciela.

      8. Dziennik Lekcyjny nauczyciela zawiera:

1) nazwisko i imię nauczyciela;

2) nazwę realizowanych zajęć;

3) wykaz   tematów   zajęć  poszczególnych  zajęć,  podpis  nauczyciela   potwierdzający  ich przeprowadzenie oraz frekwencja uczniów na poszczególnych zajęciach.

4) wykaz   uczniów   wchodzących   w   skład   grupy   wraz  z   podaniem  symbolu  oddziału macierzystego;

5) rubryki do odnotowywania frekwencji na planowanych zajęciach;

6) wykaz ocen cząstkowych w poszczególnych okresach szkolnych;

7) wykaz ocen śródrocznych i rocznych.

      9. Nauczyciel, który jest zobowiązany do prowadzenia własnego dziennika lekcyjnego jest zobowiązany wypełniać go z zasadami obowiązującymi przy prowadzeniu obowiązującej dokumentacji szkolnej.

 

      10. Dziennik zajęć pozalekcyjnych do dokumentowania realizacji godzin wg art.42 KN prowadzi nauczyciel realizujący zajęcia.

      11. Dziennik , o którym mowa w ust.10 zawiera:

1) imię i nazwisko nauczyciela;

2) uchylony;

3) dokumentacje potwierdzającą zajęcia prowadzone jako:

      a) kółka  zainteresowań,  z  planem  pracy,  wykazem  uczniów,  listą obecności uczniów,

          tematyką poszczególnych zajęć,

      b) zajęcia z uczniem zdolnym lub słabym , z tematyką zajęć, lista uczniów,

      c) zajęcia opieki świetlicowej ze wskazaniem formy, miejsca i uczniów objętych opieką

4) uchylony;

5) wyniki ewaluacji;

6) potwierdzenie form sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

      12. Dziennik Wychowawcy, Dziennik Lekcyjny Nauczyciela i Dziennik Zajęć wg. art. 42 KN są własnością szkoły.

 

ROZDZIAŁ XI

Organizacja  wychowania i opieki

§ 92

                                                 Szkolny  system  wychowania

  

      1. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy Plan Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i Szkolnego Programu Wychowawczego. 

      2. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników Szkoły. Program Wychowawczy Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia                           w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

      3. Kluczem do działalności wychowawczej Szkoły jest oferta skierowana do uczniów oraz rodziców zawarta   w § Misja Szkoły.  Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji  działań wychowawczych Szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

      4. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:

1)pracy nad sobą;

2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;

3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak:  odpowiedzialność, samodzielność,   odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie   godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;

4) rozwoju samorządności;

5) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska;

6) budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;

7) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły  gry akceptowane i  respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

     5. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. Uczeń:

1) zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły;

2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych;

3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym  państwie oraz  świecie;

4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, polakiem i europejczykiem;

5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;

6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;

7) zna, rozumie i realizuje w życiu:

      a) zasady kultury bycia,

      b) zasady skutecznego komunikowania się,

      c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,

      d) akceptowany społecznie system wartości.

8) chce i umie dążyć do  realizacji własnych zamierzeń;

9) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;

10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

      6.  W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły zespoły wychowawców (wychowawcy klas) opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny. Program wychowawczy w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:

1) poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;

2) przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;

3) wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;

4) pomoc w tworzeniu systemu wartości;

5) strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:

      a) adaptacja,

      b) integracja,

      c) przydział ról w klasie,

      d) wewnątrzklasowy system norm postępowania,

      e) określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,

      f) kronika klasowa, strona internetowa itp..

6) budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:

      a) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,

      b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,

      c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w  podejmowaniu

          decyzji rodziców i  uczniów,

      d) wspólne narady wychowawcze,

      e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,

      f) aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska,

      g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. ?mocnych stron klasy?.

7)  strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne;

8) promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych                     z   ochroną zdrowia;

9)  preorientacja zawodowa.

 

§ 93

                                                         Współpraca z rodzicami.

      1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców.

      2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły  realizowane jest poprzez:

1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych                                        i wychowawczych przez:

      a) organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie,

      b) zapewnienie    poradnictwa   i    konsultacji   w   rozwiązywaniu  trudności  związanych

          z wychowaniem dziecka;

2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez:

      a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami,

      b) przekazywanie  informacji   przez   korespondencję,   e-maile,   telefonicznie,   biuletyn

          szkolny, stronę internetową szkoły, inne materiały informacyjne;

3) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce przez:

      a) zadawanie interaktywnych zadań domowych,

      b) edukację  na   temat  procesów   poznawczych  dzieci,  instruktaż  pomagania  dziecku

          w nauce;

4) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez:

      a) zachęcanie do działań w formie wolontariatu,

      b) inspirowanie rodziców do działania,

      c) wspieranie inicjatyw rodziców,

      d) wskazywanie obszarów działania,

      e) upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców.

5) włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady Rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji;

6) koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży przez:

      a) ustalanie form pomocy,

      b) pozyskiwanie środków finansowych,

      c) zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem,

      d) angażowanie uczniów z życie lokalnej społeczności.

  

§ 94

                                                           Świetlica szkolna

      1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają dłużej w szkole ze względu na:

1) czas pracy rodziców ? na wniosek rodziców;

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki uczniom.

Pod opieką jednego nauczyciela  w grupie świetlicowej nie może pozostawać więcej niż  25 uczniów.

      2. Świetlica pracuje w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów dojeżdżających w oparciu o plan pracy ustalany corocznie przez wychowawcę świetlicy, wynikający z założeń planu pracy szkoły.

      3. Zajęcia prowadzone w świetlicy oparte są na różnorodnych formach pracy:

1) zajęcia na powietrzu, gry i zabawy ruchowe;

2) odrabianie prac domowych pod kierunkiem nauczyciela, wychowawcy świetlicy;

3) słuchanie audycji radiowych, oglądanie telewizyjnych programów edukacyjnych;

4) zajęcia plastyczno-techniczne i informatyczne;

5) gry i zabawy dydaktyczne.

      4. Do zadań nauczyciela wychowawcy świetlicy należy:

1) organizowanie zajęć dla uczniów zgodnie z planem pracy świetlicy;

2) dbanie o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;

3) opieka nad uczniami korzystającymi z posiłków w czasie ich spożywania.

 

      5. Pracę świetlicy określa jej regulamin.

§ 95

Uczniowie gimnazjum mogą korzystać ze stołówki szkolnej ? warunki korzystania określa regulamin.

§ 96

Uczniom w trudnej sytuacji materialnej organizowana jest pomoc ? zasady udzielania pomocy materialnej uczniom ustala organ prowadzący.

§ 97

Gimnazjum współpracuje z poradnią psychologiczno ?pedagogiczną oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

ROZDZIAŁ XII

Organizacja szkoły

§ 98

 

      1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada;

1) 6 sal lekcyjnych w Jonkowie, 3 sale lekcyjne we Wrzesinie;

2) bibliotekę;

3) pracownię komputerową;

4) salę gimnastyczną;

5) stołówkę.

§ 99

      1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

      2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny , opisane są  w rozdziale Wewnątrzszkolne Zasady  Oceniania.

§ 100

       1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrekcję Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu  finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.

      2. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 30 kwietnia każdego roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 25 maja danego roku.

      3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, w tym pracowników zajmujących  stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbą godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

     4. W arkuszu organizacji Szkoły podaje się , w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia  przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

      5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor,                              z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 101

      1. Dyrektor Szkoły opracowuje plan WDN  - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia  Nauczycieli. 

      2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN  Dyrektor Szkoły może powołać szkolnego lidera WDN .

§ 102

Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony                        z uwzględnieniem tych przepisów.

§ 103

Nauczanie w zespołach międzyoddziałowych i międzyklasowych.

       1. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno -wychowawczych o strukturze międzyoddziałowej lub międzyklasowej.

       2. Zajęcia, o których mowa w punkcie 1 mogą mięć różne formy - w szczególności mogą dotyczyć  przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu lub mogą dotyczyć np. organizacji wyjazdu o takiej strukturze.

      

      3. W każdym przypadku organizacji zajęć o strukturze międzyklasowej lub międzyoddziałowej Dyrektor Szkoły  powołuje koordynatora zajęć.

      4. Zadaniem koordynatora jest w szczególności:

1)  opracowanie       szczegółowych     zasad      funkcjonowania      danej      formy      zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych w  warunkach organizacyjnych Szkoły;

2)  bieżąca kontrola realizacji zajęć;

3)  prowadzenie poprawnej dokumentacji zajęć w ramach danej formy zajęć;

4)  współpraca z wychowawcami klas biorących udział w zajęciach międzyoddziałowych lub międzyklasowych;

5)  kontrola wpisywania ocen klasyfikacyjnych do dzienników lekcyjnych

      5. W przypadku wyjazdów o strukturze międzyoddzialowej lub międzyklasowej koordynatorem jest kierownik wycieczki.

§ 104 

                                        Działalność innowacyjna i eksperymentalna

       1.  W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.

      2.Uchwałę  w  sprawie  wprowadzenia  innowacji  w  szkole  podejmuje  Rada  Pedagogiczna  po  uzyskaniu  zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, oraz opinii Rady Szkoły.

     

      3.Przed  rozpoczęciem  prowadzenia  zajęć,  o  których  mowa  w  pkt  1,nauczyciel  przedstawia Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.

§ 105

 

Organizacja zajęć wyjazdowych opisana jest w Zasadach Organizowania Wyjazdów Młodzieżowych.

§ 106

                                                          Praktyki studenckie

 

      1. Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego  porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą ? poszczególnymi  nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

      2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.                             Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony nauczyciel i dyrektor Szkoły.

§ 107 

        W Gimnazjum  działa biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

 

      1. Biblioteka jest :

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną w której uczniowie uczestniczą                    w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,

3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

      2.  Zadaniem  biblioteki i  ICIM jest :

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki,

3) prowadzenie działalności informacyjnej;

4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;

6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;

7) przysposabianie  uczniów  do  samokształcenia,  działanie  na  rzecz  przygotowania  uczniów  do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;

8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;

9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;

10) organizacja wystaw okolicznościowych.

      3. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy  należy:

1) w zakresie pracy pedagogicznej:

      a)  udostępnianie   zbiorów  biblioteki   w   wypożyczalni,   w   czytelni  oraz   do pracowni

           przedmiotowych,

      b)  prowadzenie  działalności  informacyjnej  i  propagującej  czytelnictwo,  bibliotekę i  jej   

           zbiory,

      c)  zapoznawanie   czytelników   biblioteki   z   komputerowym  systemem   wyszukiwania

           informacji,

      d) udzielanie   uczniom   porad   w   doborze   lektury   w   zależności   od indywidualnych

          zainteresowań i potrzeb,

      e) prowadzenie  zajęć  z  zakresu  edukacji  czytelniczej,  informacyjnej  i  medialnej oraz

          związany z nią indywidualny instruktaż,

      f)  współpraca  z  wychowawcami,  nauczycielami  przedmiotów,  opiekunami  organizacji

          szkolnych    oraz   kół    zainteresowań,   z   innymi   bibliotekami   w   realizacji   zadań

         dydaktyczno ? wychowawczych szkoły,  także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów

         i przygotowaniu ich do samokształcenia,

      g)  udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem  biblioteki i  medioteki.

2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:

      a) przedkładanie dyrektorowi szkoły projekt budżetu biblioteki,

      b) troszczenie  się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,

      c) gromadzenie    zbiorów  zgodnie   z   profilem   programowym   szkoły i jej potrzebami,

           przeprowadzanie ich  selekcję,

      d) prowadzenie ewidencję zbiorów,

      e) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,

      f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,

      g) prowadzenie   dokumentację   pracy    biblioteki,    statystyki   dziennej    i    okresowej,

          indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,

      h) planowanie  pracy:  opracowuje  roczny, ramowy  plan  pracy  biblioteki oraz terminarz

           zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,

      i) składanie  do  dyrektora  szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu

         czytelnictwa w szkole,

      j) ma  obowiązek  korzystać   dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić własny

         warsztat pracy.

 

      4.  Nauczyciele  bibliotekarze  zobowiązani  są  prowadzić  politykę  gromadzenia  zbiorów,  kierując  się zapotrzebowaniem  nauczycieli  i  uczniów,  analizą  obowiązujących  w  szkole  programów  i  ofertą  rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.

 

      5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki.

      6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły, który:

1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;

2) zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;

3) przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki;

4) zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy;

5) wyznacza w planie lekcji godziny na realizację zajęć w ramach edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej;

6) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu edukacji czytelniczej, informacyjnej oraz medialnej w szkole;

7) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie bibliotekarza;

8) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.

      7.  Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności                 i planie pracy biblioteki.

      8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

                  
                                                                     § 108

W gimnazjum tworzone są zespoły przedmiotowe i problemowo ? zadaniowe.                      

§ 109

                                                         Zespoły przedmiotowe

      1. W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:

1) Zespół przedmiotów humanistycznych;

2) Zespół przedmiotów matematyczno ? przyrodniczych;

3) Zespół języków nowożytnych.

      2. Każdy z nauczycieli należy do jednego zespołu przedmiotowego.

      3. Zadania zespołu to:

1) ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników;

2) zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak: wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki;

3) ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów  porównawczych oraz opracowanie ich wyników;

4) nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad ,konkursów, egzaminów, matury;

5) udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych.

      4. Zespoły przedmiotowe spotykają się dwa razy w semestrze. Pierwsze zebranie zespołu odbywa się w sierpniu.  Ostatnie zebranie powinno w tematyce uwzględnić organizację pracy w przyszłym roku szkolnym i odbyć się z  udziałem Dyrektora lub wicedyrektora Szkoły.

§ 110

                                                       Zespół wychowawczy. 

      1. W skład zespołu wychowawczego wchodzą wychowawcy oddziałów, zaś koordynatorem wszelkich  działań jest  pedagog  szkolny.

      2. Zadania zespołu to:

1) analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny być   zgodne z  oczekiwaniami i   potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców oraz uwzględniać założenia programu  wychowawczego Szkoły;

2) ocenianie efektów pracy wychowawczej;

3) ustalenie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów na danym poziomie klas.

      3. Zespoły spotykają się jeden raz w semestrze lub częściej (w razie zaistniałych problemów wychowawczych) z  inicjatywy pedagoga lub dyrektora Szkoły.

§ 111

                                            Zespoły problemowo ? zadaniowe.

      1. Zespoły te zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez Dyrektora Szkoły.

      2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany wskazany  przez Dyrektora Szkoły.

      3. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie poszczególnych   zadań.

§ 112

Zasady pracy oraz zadania Zespołu Wspierającego opisane są w Rozdziale V statutu szkoły.

                                                                    

§ 113

                                                           Wicedyrektorzy.

      1. Stanowiska wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze, w przypadkach uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi szkoły, tworzy dyrektor szkoły, za zgodą organy prowadzącego.

      2. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, RR oraz organu prowadzącego Dyrektor Szkoły powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne kierownicze.

      3. Zakres obowiązków wicedyrektorów opisany został w  § 150 i 151. Podział zadań pomiędzy  poszczególnych wicedyrektorów  w przypadku utworzenia więcej niż jednego stanowiska określa Dyrektor Szkoły.

                                                                      § 114

W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność  wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej   i opiekuńczej Szkoły.  Zgodę na podjecie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej  opinii Rady Rodziców i Rady Szkoły.

ROZDZIAŁ  XIII

Wewnątrzszkolne zasady oceniania.

§ 115

      1. Ocenianiu podlegają :

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia;

3) projekt edukacyjny.

      2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

     

      3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia  wiadomości  i umiejętności w stosunku do: 1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań     edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów             nauczania ? w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

      4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

      5. Projekt edukacyjny podlega ocenianiu według odrębnych zasad, opisanych                              w procedurach realizacji projektu edukacyjnego. Ocena za wkład pracy ucznia w realizacji projektu edukacyjnego nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy wyższej lub ukończenie gimnazjum.

      6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia  o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz           o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia;

6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce             i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-            wychowawczej.

      7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                       i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów;

2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w szkole;

3) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i  dodatkowych zajęć edukacyjnych, według skali, o której mowa w § 118 pkt 1, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w § 128 pkt 5;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;

5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie sposobu i kryteriów oceny projektu edukacyjnego;

7) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

8) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce.

      8. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą. 

§ 116

 

       1. W  ocenianiu obowiązują zasady:

1) zasada częstotliwości i rytmiczności ? uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;

2) zasada jawności kryteriów ? uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

3) zasada różnorodnościwynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;

4) zasada różnicowania wymagań ? zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;

5) zasada otwartości ? wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

§ 117

                                                              Jawność oceny. 

      1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) program  nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu.

 

      2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych              i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej                 z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

4) uchylony;

5) warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego.

     

      2a.  Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania;

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej              zachowania.

    

      3. Proces oceniania jest jawny w każdej jego fazie zarówno dla uczniów jak i ich  rodziców (prawnych opiekunów).

    

4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną przez siebie ocenę bieżąca lub klasyfikacyjną:

1) nauczyciel uzasadniając ocenę odnosi się do stopnia opanowania wymagań       edukacyjnych, wskazuje dobrze opanowaną wiedzę lub umiejętności, braki w nich oraz zalecenia do poprawy i wskazówki,  w jaki sposób uczeń powinien pracować dalej;

2) uzasadnienie oceny może mieć formę informacji ustnej lub pisemnej recenzji;

3) uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny) może zwrócić się do nauczyciela składając             pisemną prośbę o uzasadnienie ustalonej oceny  w terminie do 3 dni od jej wystawienia;          

4) sprawdzone i poprawione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji natomiast             rodzice na zebraniach lub konsultacjach;

5) wszystkie formy dokumentacji dotyczące oceniania nauczyciel przechowuje do końca roku              szkolnego, którego dokumentacja dotyczy.

      5. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają  prawo do uzyskania dodatkowego          uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 4. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje         bezpośrednio zainteresowanej osobie w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach                  i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem.

§ 118

                                                    Tryb oceniania i skala ocen. 

 

      1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:

1) stopień celujący               -      6   -  cel;

2) stopień bardzo dobry       -      5   -  bdb;

3) stopień dobry                   -      4   -  db;

4) stopień dostateczny         -      3   -  dst;

5) stopień dopuszczający     -      2   -  dop;

6) stopień niedostateczny     -     1   -  ndst.

    

     1a. W trakcie nauki  w szkole uczeń otrzymuje oceny:

1)śródroczne ? na koniec pierwszego półrocza i roczne ? na zakończenie roku szkolnego;

2) końcowe ? są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe          są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku          egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji          oraz na podstawie wyników olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania oceny          celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.

        

      2. Oceny bieżące odnotowuje się w Dzienniku Lekcyjnym Klasy lub w Dzienniku Nauczyciela w formie cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych              i sprawdzających  ? słownie, w pełnym brzmieniu.

 

      3. Nauczyciele prowadzący dokumentację pedagogiczną w Dzienniku Nauczyciela są obowiązani przepisywać oceny bieżące do Dziennika Klasy.

     4. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.

     5. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:

1) prace pisemne :

      a) kartkówka  dotycząca   materiału   z   trzech   ostatnich   tematów   realizowanych   na

          maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. nie musi być zapowiadana,

      b) klasówka  (sprawdzian diagnostyczny)  obejmująca większą partię materiału określoną

         przez  nauczyciela  z  co  najmniej  tygodniowym wyprzedzeniem,   termin   winien  być

         odnotowany w dzienniku lekcyjnym;

2) praca i aktywność na lekcji;

3) odpowiedź ustna;

4) praca projektowa;

5) praca domowa;

6) prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;

7) twórcze rozwiązywanie problemów;

8) prace dodatkowe.

§ 119

                                                  Ocenianie śródroczne i roczne.

 

      1. Ocena bieżąca.

1) bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad  oceniania winno być dokonywane systematycznie;

2) uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu;

3) przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę , daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;

4) uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;

5) w uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;

6) jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka ( pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji , trwająca do piętnastu minut);

      2. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.

1) pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedna lub dwie godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową;

2) prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na cały semestr;

3) praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

4)  prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją, jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych;

5) uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać  w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;

6) zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela)  może nastąpić z zachowaniem pkt 3 i  pkt 7;

7) w ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie trzy prace klasowe, jedną w ustalonym dniu;

8)  uczeń ma prawo do poprawy niekorzystnych ocen cząstkowych zgodnie z zasadami zawartymi w przedmiotowych systemach oceniania.

§ 120

                                                 Nieprzygotowane ucznia do lekcji.

      1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane w liczbie określonej                             w przedmiotowych zasadach oceniania.

      2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

      3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

§ 121

                                                     Wymagania edukacyjne. 

 

      1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych zasadach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów                    w konkretnej klasie.

      1a. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych                 i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

      1b. Nauczyciel    jest    obowiązany  dostosować  wymagania  edukacyjne,  o których   mowa w  § 115 ust. 7 pkt 1 do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ? na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

      2.  Kryteria ocen z zajęć edukacyjnych.                                                                                                   

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który : 

      a) posiadł wiedzę i umiejętności określone programem  nauczania przedmiotu  w danej

            klasie,                                                                                                             

      b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

      c) biegle  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami  i  umiejętnościami  w rozwiązywaniu

          problemów teoretycznych lub praktycznych, 

      d) proponuje  rozwiązania  nietypowe,  rozwiązuje   także   zadania    wykraczające   poza

          program nauczania,                                                                            

      e) odnosi   sukcesy  w  konkursach   przedmiotowych   (kwalifikując   się  do   finałów   co

          najmniej  na   szczeblu  wojewódzkim),  sportowych,  artystycznych  (co  najmniej   na

          szczeblu  powiatowym)  i  innych   (co  najmniej  na  szczeblu rejonowym)  lub posiada

          inne porównywalne osiągnięcia,          

       f) jest bardzo aktywny na lekcjach.

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

        a) opanował   pełny   zakres   wiedzy   i   umiejętności  określony programem nauczania

             przyjętym przez nauczyciela przedmiotu w danej klasie,

        b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

        c) samodzielnie rozwiązuje  problemy teoretyczne   praktyczne  posługując się nabytymi

            umiejętnościami,

        d) potrafi stosować  posiadaną wiedzę do  rozwiązywania zadań i problemów w nowych

             sytuacjach,

        e) bierze udział w konkursach przedmiotowych,

        f)  wykazuje się dużą aktywnością w czasie lekcji.

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

      a) opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu

           w danej klasie w stopniu zadowalającym,

      b) zna najważniejsze pojęcia, wiadomości i posiada podstawowe umiejętności,

      c) samodzielnie  rozwiązuje  typowe  zadania,  natomiast  zadania  o  stopniu trudniejszy

           wykonuje pod kierunkiem nauczyciela,

      d) jest aktywny w czasie lekcji.

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

      a) opanował  podstawowe  elementy  wiadomości  i  umiejętności  zawarte  w podstawie

            programowej, pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień,

      b) rozwiązuje (wykonuje)  typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

            trudności,

      c) wykazuje się aktywnością na lekcjach w stopniu zadowalającym.

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

      a) nie opanował wielu umiejętności zawartych w podstawie programowej,

      b) ma poważne braki w wiedzy, które można jednak usunąć w dłuższym okresie czasu,

      c) braki  te  nie  przekreślają  możliwości  uzyskania przez  cznia  podstawowej   wiedzy

             z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

      d) przy   pomocy  nauczyciela  potrafi   wykonywać   proste   polecenia,   wymagające

             zastosowania podstawowych umiejętności.

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

       a) nie opanował umiejętności zawartych w podstawie programowej,

       b) uczeń  nawet   przy   pomocy   nauczyciela   nie potrafi   wykonać   prostych  poleceń

           wymagających zastosowania podstawowych umiejętności,

       c) nie  opanował   określonego   minimum   materiału,   co   uniemożliwia mu kontynuację  

           nauki na wyższym poziomie edukacji,

       d) nie uczynił żadnych postępów (wykazuje się brakiem przyrostu wiedzy  i umiejętności).

      3.  Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.

      4. Nauczyciel  zobowiązany jest indywidualizować pracę  z  uczniem,  w szczególności poprzez dostosowanie    wymagań    edukacyjnych,    o   których   mowa  w ust. 1b pkt  1 ? 4   do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia.

      5. Przyustalaniuoceny zwychowaniafizycznego,techniki,zajęćtechnicznych,plastyki,muzykiizajęć artystycznychnależywszczególnościbraćpoduwagęwysiłekwkładanyprzez uczniawwywiązywaniesięzobowiązkówwynikającychzespecyfikitych zajęć, awprzypadkuwychowaniafizycznego-takżesystematycznośćudziału             wzajęciach orazaktywnośćuczniawdziałaniachpodejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

      6. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na  podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

      6a. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.6 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń jest nie podlega klasyfikacji z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się                      ? zwolniony? albo ? zwolniona?.

 

      7. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 6 jest obowiązany być obecny na lekcji , jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku , gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.

      8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie  indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych                   i edukacyjnych może nastąpić na podstawie  tego orzeczenia .

      9. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia  ucznia              z  wadą  słuchu  lub  z  głęboką  dysleksją  rozwojową, z afazją, , ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  lub z autyzmem   z  nauki  drugiego  języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

      10. W przypadku ucznia , o którym mowa w ust.14 , posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dyrektor szkoły zwalnia ucznia  z nauki drugiego języka na podstawie tego orzeczenia.

      11. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ? zwolniony? albo                               ? zwolniona?.

§ 122

                                                           Projekt edukacyjny.

 

      1. Uczniowie gimnazjum realizujący nową podstawę programową biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

      2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

      3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie  programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

      4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela. Może być realizowany przez nauczycieli na prowadzonych przez nich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

      5. Projekt edukacyjny obejmuje  następujące działania:

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego;

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

     6. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:

1) zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 1;

2) czas realizacji projektu edukacyjnego;

3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;

5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

      7. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego jest uwzględniany przy ustalaniu jego oceny zachowania.

      8. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

      9. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

     10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia                w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

§ 123

                                           Klasyfikacja śródroczna i roczna.

 

      1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

        I   okres  -   IX  -  I

       II   okres   -  II  -   VI 

      2. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny  zachowania.

      3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I okresu, a roczne na koniec              zajęć edukacyjnych.

      4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem ocen bieżących.  Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec okresu.

      5. Co najmniej na 10 dni przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia            i jego rodziców  (opiekunów prawnych) o przewidywanych dla niego śródrocznych (rocznych) ocenach klasyfikacyjnych, a wychowawca o przewidywanej  śródrocznej (rocznej) ocenie zachowania.

     6. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu z rodziców (prawnych opiekunów) ucznia informacje o przewidywanych dla niego śródrocznych (rocznych) ocenach kwalifikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej śródrocznej (rocznej) ocenie zachowania? w formie pisemnej.

     6a.  Proponowane oceny śródroczne i roczne nauczyciel wpisuje kolorem zielonym               w ostatniej rubryce danego przedmiotu w dzienniku lekcyjnym. Nauczyciel informuje uczniów na ostatniej lekcji przed datą zaproponowania ocen o ich skali w obecności całej społeczności klasowej.

     6b. Wychowawca klasy informuje rodziców o proponowanych ocenach śródrocznych             i rocznych klasyfikacyjnych w formie:

1) na zebraniu rodziców poprzez przedstawienie odpowiednich zapisów w Dzienniku                Wychowawcy. Rodzice potwierdzają powzięcie informacji własnoręcznym podpisem                    w Dzienniku Wychowawcy;

2) przekazania przez ucznia kartki z ocenami, po podpisaniu przez rodzica kartka                wraca do wychowawcy;

3) w przypadku braku kontaktu z rodzicem lub jego nieobecności na zebraniu poprzez                 wysłanie listu poleconego na wskazany w dzienniku lekcyjnym adres zamieszkania rodziców.

           

      7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi  lub utrudni  kontynuowanie  nauki  w  klasie  programowo  wyższej,  szkoła  stwarza  uczniowi  szanse  uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej.

      8. Klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach                         i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz specjalnych.

      9. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów, o których mowa w ust. 8 są ocenami opisowymi.

§ 124

Tryb i warunki uzyskania wyższej lub niższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

 

       1. Za  przewidywaną  ocenę śródroczną (roczną)  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w Statucie Szkoły. 

        2.  Ocena śródroczna (roczna) może być wyższa  od przewidywanej:

1)Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny,  jeżeli wykona określone przez nauczyciela zadania niezbędne do otrzymania wyższej oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż 5 dni przed terminem posiedzenia plenarnego rady pedagogicznej;

2) Szczegółowe zasady uzyskiwania ocen wyższych niż przewidywana określają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych w przedmiotowych zasadach oceniania.

§ 125

                                                        Egzamin klasyfikacyjny.

 

      1.  Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

      2.  Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia   z powodu określonej w ust. 1 absencji.

      3.  Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

      4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy szkoły.

      5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.

      5a.  Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ? niesklasyfikowany? albo ? niesklasyfikowana?;

    

      6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii zimowych, a rocznego ? dzień po radzie pedagogicznej klasyfikacyjnej (rocznej).

     6a. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

    

      7. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu                  z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

      8.  Egzamin  klasyfikacyjny w przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4,  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności  wskazanego  przez  dyrektora  szkoły  nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć edukacyjnych.

       9.  Egzamin  klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą,   przeprowadza  komisja,  powołana  przez  Dyrektora  Szkoły,  który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  poza  szkołą.  W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  ?    jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele obowiązkowych  zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

      10.  Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 9 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami ( prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

     

      11. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni ? w  charakterze obserwatorów  rodzice  (prawni opiekunowie) ucznia.

     

      12. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego sporządza  się  protokół  zawierający  imiona  i  nazwiska  nauczycieli,  o których mowa  w ust. 8  lub  skład  komisji,          o której mowa  w ust. 9,  termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia)  egzaminacyjne, wyniki  egzaminu klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace  ucznia oraz zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

      13. Uczeń , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

      14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  ostateczna,  z zastrzeżeniem ust. 15 oraz § 126.

      15. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

§ 126

                                                           Egzamin poprawkowy. 

 

      1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

      2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu                 z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, zajęć artystycznych,  wychowania fizycznego i zajęć laboratoryjnych, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

      3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.

      4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.

      5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

      6.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.               W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko ? jako przewodniczący  komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ? jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne ? jako członek   komisji.

      7.  Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły.                      W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać ustalenia zawarte ww dostosowaniach..

      8.  Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.

      9.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

      10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

      11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna                            z zastrzeżeniem  ust. 15.

      12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu               poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,             wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

      13. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji                        i powtarza klasę.

 

      14. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni od        dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

      15.  W przypadku stwierdzenia, że ocena kwalifikacyjna z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 127 ust. 1-9 . Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 127

                           Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

 

     1.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora          szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona         niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

      2. Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna                          z  zajęć  edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

      2a.  Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się             z uczniem i jego rodzicami  (opiekunami prawnymi)?.

      3. W skład komisji wchodzą:

1)  Dyrektor   Szkoły    albo    nauczyciel   zajmujący   inne   kierownicze   stanowisko  ?  jako przewodniczący  komisji;

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)  dwóch  nauczycieli  z  danej  lub  innej  szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia  edukacyjne.

      4. Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  pkt  3,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.                       W  takim  przypadku  Dyrektor  Szkoły  powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

      5. Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  może  być  niższa  od  ustalonej wcześniej oceny.

      6. Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

      7. Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin  sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

      8. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  pkt  7,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia.

      9. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,  o  którym  mowa  w  pkt  2,  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  Dyrektora Szkoły.

      10. Przepisy  1-9  stosuje  się  odpowiednio w przypadku  rocznej oceny klasyfikacyjnej                    z  zajęć  edukacyjnych  uzyskanej w wyniku  egzaminu poprawkowego.  

 

§ 128

                                                             Ocena zachowania.

      1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Zespół Wychowawczy.

      2. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając specyfikę zespołu.

      3. Wychowawca na początku roku szkolnego  informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych  opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania  oraz o  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

      4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

      5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali,  z  podanymi skrótami:

1) wzorowe          -  wz;

2) bardzo dobre   -  bdb;

3) dobre               -  db;

4) poprawne        -  popr;

5) nieodpowiednie  -  ndp;

6) naganne            -  ng.

      6. Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wpływu na oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych  i  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły zastrzeżeniem ust. 13.

      7. Uczniowi  realizującemu  na  podstawie  odrębnych  przepisów  indywidualny  tok lub  program  nauki  oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

      8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej ocenyZastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

       9. Dyrektor  Szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została   ustalona niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisje,  która  ustala  roczną ocenę  klasyfikacyjną                   w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów;  w  przypadku  równej  liczby  głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

      10. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  ?  jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca klasy;

3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4) pedagog;

5) psycholog;

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

7) przedstawiciel Rady Rodziców.

      11. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.

      12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

      12a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

       13.  uchylony.

§ 129

                                         Tryb ustalania oceny zachowania.

 

      1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada  do wglądu tylko wychowawcy ? powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.

      2. Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.

      3. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział.

      4. Procedura wystawiania oceny    zachowania    jest    dokumentowana     w    dzienniku .

      5. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na co najmniej 10 dni przed  radą  klasyfikacyjną.

      6. Wychowawca przedkłada Radzie Pedagogicznej, na posiedzeniu klasyfikacyjnym, uzasadnienie oceny wzorowej i nagannej na piśmie.

      7. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy                       w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

§ 130

                                               Zasady oceniania zachowania.

 

      1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.

      2. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem na początku roku szkolnego i II okresu bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio.

      3. Uczeń oceniany jest z czterech  zakresów postępowania:

1) stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych:

          - czynniki pozytywne podwyższające ocenę:

      a) sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych,

      b) przezwyciężanie    trudności   w   nauce   (wytrwałość,   samodzielność,   dążenie   do

           doskonalenia wiedzy i umiejętności),

      c) rozwijanie  zainteresowań  i  uzdolnień  (udział  w kołach  zainteresowań, olimpiadach,

          konkursach itp.),

      d) systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne.

               - czynniki  negatywne obniżające ocenę:

      a) celowe i świadome naruszanie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych,

      b) nieusprawiedliwione godziny nieobecności:

 

2) kultury osobistej:

   - czynniki pozytywne podwyższające ocenę:

      a) troska o estetykę własnego wyglądu i estetykę otoczenia,

      b) dbałość o higienę osobistą,

      c) życzliwość   i   kulturalny  stosunek  do  kolegów,  nauczycieli  i   innych   pracowników   

          szkoły,   

      d)  troska o kulturę słowa i dyskusji,

      e)  poszanowanie godności własnej i innych,

      - czynniki negatywne obniżające ocenę:

      a) celowe i świadome naruszenie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych;

      b) zbyt nieestetyczny wygląd.

3) stopnia przestrzegania norm społecznych, obyczajowych, etycznych;

              -   czynniki pozytywne podwyższające ocenę:

      a) reagowanie na przejawy zła,

      b) szacunek dla pracy innych,

      c) pomoc innym,

      d) troska o mienie szkolne i indywidualne,

      e) udział  w  pracach  samorządu   i   innych   pracach   społecznych   na    rzecz    szkoły

          i środowiska,

      f) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

      g) przejawianie inicjatywy dotyczącej funkcjonowania szkoły.

 - czynniki negatywne obniżające ocenę: 

     a) celowe i świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników pozytywnych,

     b) postawa egoistyczna, samolubna,

     c) lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

     d) agresja, akty wandalizmu,

4) udziału i wkładu pracy w realizację projektu edukacyjnego.

     - czynniki pozytywne podwyższające ocenę:

      a) zaangażowanie w realizację projektu,

      b)  wywiązywanie się z zaplanowanych działań,

      c)  inwencja twórcza,

      d) współpraca w zespole,

      e)  przygotowanie sprawozdania,

      f)  prezentacja projektu.

              - czynniki negatywne obniżające ocenę: 

      a) nieprzystąpienie     do      realizacji      projektu     edukacyjnego    lub     niewykonanie   

         przydzielonych  zadań związanych z jego realizacją.             

      4. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.

      5. Uchylony.

 131                                                                                                                                              Kryteria ocen zachowania.

      1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

1) wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia Statutu Szkoły i Regulaminu Szkoły, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole;

2) jest uczciwy - nie ściąga na sprawdzianach, przedstawia tylko prace wykonane samodzielnie;

3) w  zeszytach uwag w ogóle nie ma wpisów o negatywnym zachowaniu, na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią, nigdy nie używa wulgarnego słownictwa;

4) wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska;

5) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe;

6) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nigdy nie spóźnia się na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne;

7) szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów;

8) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia;

9) nosi strój galowy w czasie uroczystości szkolnych,

10) umie wszystkie spory rozstrzygać w drodze negocjacji i mediacji,

11) wyróżnia się w stosunkach koleżeńskich, chętnie pomaga innym, również słabszym,

12) jest tolerancyjny dla poglądów innych niż własne;

13) pracuje społecznie, lecz nie kosztem lekcji;

14) uczy się systematycznie i uzyskuje wyniki na miarę swoich możliwości.

      2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) przestrzega postanowienia Statutu Szkoły i Regulaminu Szkoły;

2) jest systematyczny w nauce, uzyskuje wyniki na miarę swoich możliwości;

3) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań przez nauczycieli;

4) systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności usprawiedliwia w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, w semestrze ma nie więcej niż 3 spóźnienia na pierwszą godzinę lekcyjną w danym dniu, nie spóźnia się na kolejne godziny;

5) jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty zkolegami i osobami starszymi;

6) w zeszytach uwag ma nie więcej niż 3pisemne uwagi dotyczące zachowania nacechowanego niską szkodliwością dla innych isiebie;

7) jest prawdomówny, nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów;

8) bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia;

9) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia.

  

      3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1) przestrzega postanowienia Statutu Szkoły i Regulaminu Szkoły;

2) pracuje na miarę swoich możliwości;

3) wywiązuje się z powierzonych obowiązków;

4) systematycznie uczęszcza na zajęcia, w semestrze ma nie więcej niż 10 nieusprawiedliwionych godzin i nie więcej niż 5 spóźnień na pierwszą godzinę, nie spóźnia się na godziny kolejne;

5) nie uczestniczył w kłótniach i bójkach, szczególnie z młodszymi i słabszymi;

6) zachowuje się kulturalnie, w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 3 pisemne uwagi o niewłaściwym zachowaniu;

7) szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów;

8) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia;

9) bierze udział w życiu klasy i szkoły,

10) nosi strój galowy w czasie uroczystości szkolnych.

      4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

1) sporadycznie uchybia podstawowym wymaganiom zawartym w Statucie i Regulaminie Szkoły;

2) stara się uczyć systematycznie;

3) opuścił zajęcia szkolne i ma do 20 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, liczba spóźnień nie przekracza 8;

4) mało aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły;

5) zdarza mu się niszczyć mienie szkoły i kolegów;

6) jego strój i wygląd zewnętrzny nie odbiegają rażąco od norm zawartych w Regulaminie Szkoły;

7) w zeszytach uwag ma nie więcej niż 5pisemnych uwag dotyczących zachowania;

8) czasem przyczynia się do złego odbioru szkoły w środowisku (zdarza mu się wchodzić w konflikty i źle zachowywać się na wycieczkach, zawodach, imprezach szkolnych);

9) nieumyślnie stwarza sytuacje niebezpieczne;

10) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia;

11) wykazuje chęć poprawy, dotrzymuje słowa, pracuje nad poprawą swojego zachowania.

      5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

1) wielokrotnie i świadomie dopuszczał się łamania postanowień Statutu Szkoły i Regulaminu Szkoły;

2) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego ? przynosi niebezpieczne narzędzia, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy;

3) pali papierosy, pije alkohol, używa środki odurzające i szkodliwe dla zdrowia;

4) wykazuje brak kultury - jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli, personelu szkoły lub kolegów;

5) w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 8 uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm zachowania;

6) w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 25 godzin, często spóźnia się, zwłaszcza na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia;

7) nie robi nic pozytywnego na rzecz szkoły i klasy;

8) nie wykazuje chęci poprawienia ocen niedostatecznych, mimo stwarzanych przez szkołę warunków na miarę możliwości ucznia.

      6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

1) rażąco narusza Statut Szkoły i Regulamin Szkoły, a zastosowane przez szkołę i dom rodzinny środki wychowawcze nie odnoszą skutku;

2) nagminnie opuszcza i spóźnia się na zajęcia szkolne;

3) nie wykazuje chęci poprawienia ocen niedostatecznych mimo stwarzanych przez szkołę warunków na miarę możliwości ucznia;

4) świadomie łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym;

5) jest agresywny i wulgarny;

6) stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia własnego i innych (wnoszenie i spożywanie alkoholu, palenie papierosów, używanie i rozprowadzanie środków odurzających, samookaleczenie się);

7) znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie;

8) wchodzi w konflikt z prawem (oszustwa, fałszerstwa dokumentów, wymuszanie, udział w rozbojach i kradzieżach, stosowanie przemocy i inne), pozostaje pod nadzorem kuratora i policji;

9) słabo rokuje nadzieję na poprawę, ponieważ lekceważy i odrzuca okazywaną.

 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
 1.   Informacje dotyczące zachowania uczniów dokumentowane są w następujący  sposób:

1) pisemna samoocena ucznia;

2) pisemna samoocena zespołu klasowego;

3) zeszyt pochwał i uwag ? przedstawia opinie nauczycieli dla wychowawcy klasy i rodziców (prawnych opiekunów);

4) pisemny wniosek innego nauczyciela w sprawie nagannej oceny zachowania                          z uzasadnieniem.

Dokumentację dotyczącą zachowania uczniów przechowuje wychowawca klasy do końca roku szkolnego (31 sierpnia).

      9.  Ustalona  ocena  zachowania  jest  zapisana  w dzienniku   lekcyjnym,   dodatkowo ocena  roczna ? w arkuszu ocen.

  

      10. Kryteria  oceniania zachowania  ucznia  gimnazjum  uwzględniają  jego udział                   w realizacji projektu edukacyjnego.

§ 132                                                                                                                                     Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

       1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący:

1) w części pierwszej ? wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów      humanistycznych:

cz. I - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (czas trwania 60 minut; dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut)

cz. II - z zakresu języka polskiego (czas trwania 90 minut; dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut)

2) w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów  matematyczno ? przyrodniczych:

cz. I - z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologia, chemia, fizyka, geografia (czas trwania 60 minut; dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut)

cz. II - z zakresu matematyki (czas trwania 90 minut; dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut)

3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego:

cz. I ? poziom podstawowy (czas trwania 60 minut; dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut)

cz. II ? poziom rozszerzony (czas trwania 60 minut; dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut)

ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów,  określone                   w odrębnych przepisach.

 1. Uczniowie  przystępują  do  części  trzeciej   egzaminu   gimnazjalnego  z  zakresu  języka obcego  nowożytnego,  którego  uczą się  jako  przedmiotu  obowiązkowego.
 1. W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego jako   przedmiotu  obowiązkowego,  jego  rodzice   (prawni   opiekunowie)   składają  dyrektorowi szkoły   pisemną   deklarację   o   przystąpieniu   ucznia   do   egzaminu   gimnazjalnego

z zakresu jednego z tych języków.

 1. Deklarację, o której mowa w pkt 3, składa się nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

      5.Egzamin ma charakter powszechny i obowiązkowy.

      6. Informator zawierający w szczególności opis zakresu egzaminu oraz kryteriów oceniania i form jego przeprowadzania, a także przykładowe zadania, jest ogłaszany nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin.

      7. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez  dyrektora  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

§ 133

      1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do   egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy.

      2. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno ? pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

 1. Opinię rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

      4. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

      5. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

      6. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

      7. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

      8. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać, są zwolnieni z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.

§ 134

      1.     Laureaci olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego(dyrektorowi szkoły). Zwolnienie z egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z odpowiedniej części egzaminu.

§ 135

      1. Za organizację i przebieg egzaminu w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

      2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

      3. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w egzaminie gimnazjalnym, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.

      4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel, o którym mowa powyżej, powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu, organizowane przez komisję okręgową.

      5. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szczególności:

1) przygotowuje listę uczniów przystępujących do egzaminu, którą przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin;

2) nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony egzamin, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu;

4) powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg egzaminu, w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów;

5) informuje  uczniów  o  warunkach przebiegu egzaminu - przed jego rozpoczęciem;

6) nadzoruje przebieg egzaminu;

7) przedłuża czas trwania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

8) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu albo przerwali egzamin oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu dostarcza  ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej;

9) zabezpiecza, po zakończeniu egzaminu zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej;

10) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu.

      6. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz innymi materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia egzaminu i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu.

      7. W przypadku stwierdzenia, że w/w przesyłki zostały naruszone, lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu, niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

§ 136

      1. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.

 

      2. Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czas trwania każdej części  egzaminu może być przedłużony, zgodnie z zasadami zawartymi w § 132 ust. 1.

      3. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 2 osoby, w tym:

1)  przewodniczący ? nauczyciel zatrudniony w danej szkole,

2)  jeden nauczyciel  zatrudniony w innej szkole lub w placówce.

      4. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu.

      5. W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.

      6. Członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części egzaminu gimnazjalnego.

      7. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.

§ 137

      1. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu nie zostały naruszone.

      2.  W przypadku stwierdzenia, że w/w pakiety zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza egzamin i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

      3. W przypadku stwierdzenia, żew/wpakiety nie zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia egzaminu w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.

      4. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.

      5. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi.

      6. Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.

      7. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem egzaminu wpisuje się kod ucznia, nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.

§ 138

      1. W czasie trwania egzaminu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

      2. W sali, w której jest przeprowadzany egzamin, nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

      3. Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

      4. W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

      5. W czasie trwania egzaminu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy powołani na podst. rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004r.

      6. W czasie trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

§ 139

      1. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego egzamin. Informację o unieważnieniu pracy i przerwaniu egzaminu  zamieszcza się w protokole.

      2. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie, albo przerwał egzamin, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

      3. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.

      4. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia                        z obowiązku przystąpienia do egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu             z  rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

§ 140

      1. Wynik  egzaminu  gimnazjalnego  jest  wyrażany  w  skali  procentowej  i  skali centylowej.

      2. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

      3.   Wynik   egzaminu  gimnazjalnego  ustalony  przez  komisję  okręgową  jest  ostateczny.

      4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

      5. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

      6. Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku egzaminu przeprowadzonego w terminie dodatkowym - do dnia 31 sierpnia danego roku.

      7. Zaświadczenie dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym  opiekunom).

      8. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu egzaminu. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.

      9.  Protokół  przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.

      10.  Dokumentację   egzaminu   przechowuje   komisja   okręgowa  przez  okres  6  miesięcy.

      11. Dokumentację egzaminu przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

                                                                   

§141

      1. Uczeń, w terminie 2 dni od daty egzaminu może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu  zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

      2. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

      3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli naruszenie mogłowpłynąć na wynik egzaminu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich lub poszczególnych uczniów.

      4. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia egzamin danych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

      5. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia egzamin tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

      6. Termin ponownego egzaminu ustala dyrektor Komisji Centralnej.

§ 142

                                             Promowanie i ukończenie Szkoły.

      1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w  szkolnym  planie  nauczania  uzyskał klasyfikacyjne roczne  oceny  wyższe  od  stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2.

      2. Uczeń, który w jednej szkole otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu naganną ocenę zachowania, mimo, iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej może uchwałą Rady Pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy wyższej lub nie ukończyć szkoły. Może mieć miejsce, gdy uczeń:

1) nie korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) prezentuje wyjątkowo lekceważący stosunek do nauczycieli i zespołu;

3) zachowuje się nieobyczajne;

4) stwarza sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu uczniów;

5) stosuje przemoc psychiczną, znęca się nad innymi.

      3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

      4. Rada Pedagogiczna , uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć  edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

      5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim            oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.

      6. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkoła nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.

 

      7. Uczeń zwolniony przez dyrektora na wniosek rodziców z realizacji projektu edukacyjnego uzyskuje promocje do klasy wyższej lub kończy gimnazjum. Na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu wpisuje się ? zwolniony? albo ? zwolniona?.

      8. Uczeń, który w wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał z  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobra  ocenę  zachowania,  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo wyższej z wyróżnieniem.

      9. Uczeń kończy gimnazjum jeżeli  w wyniku  klasyfikacji rocznej,  na  która  składają  się  roczne oceny klasyfikacyjne  z   zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo  najwyższej  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  których  realizacja zakończyła  się  w  klasach programowo  niższych , uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2. oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. Obowiązek przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego  nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu  na podstawie odrębnych przepisów.  

      10. Uczeń kończy Szkołę  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał  z zajęć edukacyjnych średnią  ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania.

      11. Rada  Pedagogiczna  podejmuje  decyzje  w  sprawie  przyznania  uczniom  nagród  ustanowionych  przez kuratora oświaty.

§ 143

                                       Świadectwa szkolne i inne druki szkolne.

      1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.

      2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.

      3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

      4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

      5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim                   i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.

      6. Uczeń szkoły gimnazjum, który przystąpił do egzaminu gimnazjalnego otrzymuje zaświadczenie.

      7. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.

      8. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne   przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.

       9. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne i legitymacje szkolne dla dzieci niepełnosprawnych są drukami ścisłego zarachowania.

      10. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły  i aneksów do tych świadectw oraz zaświadczeń.

      11. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.

      12. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacji ?dokonano sprostowania? oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową.

      13. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły, świadectwach dojrzałości, zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.

      14. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, świadectwa dojrzałości, zaświadczenia  uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio  do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.

      15. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.

      16. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej  dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.

      17. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.

      18. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły , w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia , odnotowuje się :

1) uzyskane wysokie miejsca ? nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem ?                      w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

 

ROZDZIAŁ XIV

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

                                                      § 144                                                                                                                                                     Zadania nauczycieli.

      1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno ? wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

      2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę; 

2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych  form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów,  wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;

3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,    ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;

7) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;

8) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów;   

9) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy;                               9a)  przestrzeganie zapisów ?Systemu pomocy  psychologiczno - pedagogicznej oraz          wspierania uczniów gimnazjum w Jonkowie?;                                                                    

9b)  udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę oddziału celem omawiania spraw związanych z organizacją, koordynacją i świadczeniem pomocy psychologiczno ?pedagogicznej  jego wychowankom?;     

10) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią poradni publicznej, w tym poradni specjalistycznej;

11) uchylony;

11a) bezstronne, rzetelne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności uczniów,              z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;

11b) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w przedmiotowym systemie                oceniania;

11c) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica;

11d) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami                oceniania.

12) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach  przedmiotowych, zawodach;

13) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;

14) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;

15) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;

16)  doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN , OKE  lub  inne instytucje w  porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;

17) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych  przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej;

18)  przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę miedzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz innych zapisów  K.p;

19) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie   prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbyte zajęcia;

 20) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej  ucznia;

21) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców;

22) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

23) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;

24) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum;

25) wnioskowanie do dyrektora szkoły o pomoc na zakup podręczników ze środków publicznych uczniom, którzy nie spełniają kryterium dochodowego, określonego we właściwych przepisach, w przypadkach rodzin niewydolnych wychowawczo, zaniedbujących obowiązki opiekuńcze, sieroctwa, bezdomności ucznia, choroby  w rodzinie. Wystąpienie może być dokonane za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, któremu przysługuje władza rodzicielska) lub rodziców zastępczych.

      3.  W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1)  zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;

2)  inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

      a) uchylony

3)  zajęcia  i  czynności   związane   z   przygotowaniem   się   do   zajęć,  samokształceniem  i doskonaleniem zawodowym.

      4.  uchylony                                            

            

                                                               § 145  

                                         Zadania wychowawców klas.

      1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,                a   w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

    

        2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych              i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4) udział w pracach ,,Zespołu Wspierającego?;

5) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny                        i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

6) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;

7) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;

8) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy                 i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;

9) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;

10) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem          i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;

11) trzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

12) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik                       uczenia się;

13) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;

14) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w   nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy   tym,   którzy                  (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności                           w uzupełnieniu materiału;

15) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami ? życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły,  rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;

16) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;

17) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na ? zielone szkoły?;

18) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;

19) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;

20) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;

21) współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;

22) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji  z   wnioskami o udzielenie pomocy.

      3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

      4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, Dziennik Wychowawcy;

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;

3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;

4) wypisuje świadectwa szkolne;

5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami  władz  szkolnych,  poleceniami Dyrektora  Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 

                                                            

§ 145 a

      1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno ? pedagogicznejuczniom powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy:

1) przeanalizowanie dostarczonych przez rodziców orzeczeń z poradni psychologiczno ? pedagogicznej i wszczęcie postępowania zgodnie z procedurą określoną w ?Systemie pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wspierania uczniów Gimnazjum                        w Jonkowie?.

2) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno ? pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów;

3) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;

4) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia                   i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia              i jego relacji z innymi,  analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy;

5)określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;

6) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno ? pedagogicznej wszczęcie postępowania zgodnie z § 4 ust. 16 ?Systemu pomocy  psychologiczno - pedagogicznej oraz    wspierania uczniów  Gimnazjum w Jonkowie?;

7) złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno ? pedagogicznej uczniowi ? w  ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole;

8) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz wychowawca jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej;

9) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;

10) informowanie rodziców i innych nauczycieli  o efektywności pomocy psychologiczno ? pedagogicznej   i postępach ucznia;

11) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;

12) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno ? pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami w statucie szkoły;

13) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych                                              i psychologicznych oraz dokonania ewaluacji typu ?in - term? ?  w trakcie i ewaluacji                 ? in - post ? ? na zakończenie;

14) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

15) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.?

§ 146                                                                                                                                         Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:

      1.  Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.

      2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy                       i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.

      3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;

2) aktywnego pełnienia dyżuru ? reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania ( agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami                        i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;

3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;

4) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili , nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;

5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;

6) egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;

7) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły ? szczególnie w toaletach szkolnych;

8) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.

      4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa                i poinformowania o tym fakcie dyrektora Szkoły;

      5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.

      6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia                           z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.

      7. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy urządzeniach technicznych  w laboratoriach i pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu                i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.

      8. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.

      9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania                   i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.

      10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.

      11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w Szkole.

      12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów  i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;

2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia , jeśli stan jego zdrowia dozwala, należy skierować go  w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora Szkoły;

4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;

5) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi , by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów;

6) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;

7) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury;

8) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

      13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z :

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

§ 147 

       1. Do zadań pedagoga , psychologa  należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

4) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;

5) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

6) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno ?                    pedagogicznej zarówno uczniom, rodzicom , jak i nauczycielom;

7) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno ?pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

8) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;

9) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się    w trudnej sytuacji życiowej;

10) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad                   w zakresie wychowania;

11) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego                      i profilaktyki;

12) diagnozowanie dojrzałości szkolnej;   

13) udział w opracowywaniu programów profilaktyki;

14) przewodniczenie Zespołom d/a Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;

15) realizacja zadań przypisanych Zespołom;

16) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 148

      1.  Do zadań logopedy należy:

1) przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy zerowej w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisma ? wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;

2) diagnozowanie logopedyczne oraz ? odpowiednio do jego wyników ? organizowanie pomocy logopedycznej;

3) prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub                       w grupach;

4) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń ? udzielanie  instruktażu dla rodziców;

5) udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny        u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;

6) prowadzenie terapii logopedycznej poprzez prowadzenie raz w miesiącu ćwiczeń logopedycznych we wszystkich grupach zerowych;

7) prowadzenie pomocy psychologiczno ?pedagogicznej;

8) udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;

9) stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno ?kompensacyjne;

10) organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;

11) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;

12) organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym;

13) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 149

       1.  Do zadań doradcy zawodowego należy:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne                  i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) wskazywanie rodzicom, uczniom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym dotyczących rynku pracy, trendów rozwojowych, programów edukacyjnych;

4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących.

§ 150

      1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi                               i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

      2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

      3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;

10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym.

§ 151

Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny Szkoły.

§ 152

       1. W gimnazjum obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez dyrektora szkoły                                      w  uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.

      2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych             w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły potwierdza własnoręcznym podpisem.

§ 153

Kompetencje, zadania i organizacja pracy pedagoga, psychologa i logopedy ujęte są odpowiednio w § 147,  148 i  149  niniejszego statutu.

§ 154

W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły.

ROZDZIAŁ XV

Podstawowe  prawa i  obowiązki członka społeczności szkolnej

 

§ 155

                                              

      1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły                     w określony przez zasady  przyjmowania sposób.

      2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.

§ 156

 

Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i  dziecka.  

§ 157

 

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne.

 

§ 158

      Traktowanie członków. 

      1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.

     

      2.  Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego.

      3. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.

      4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub  nauce religii.

§ 159

                                                 Prawa i obowiązki ucznia.

 

      1. Każdy uczeń gimnazjum ma prawo do:

1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzysekcyjnych;

2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;

3) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;

4) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;

5) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;

6) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WZO;

7) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;

8) reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi    możliwościami i umiejętnościami;

9) realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;

10) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;

11) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;

12) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;

13) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;

14) zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

15) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;

16) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;

17) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;

18) być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.

§ 160

      1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka                  ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:                                      2) lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugi język                  z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;

3) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.

      2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, język ma obowiązek  uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.

      3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka  po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

§ 161

W ostatnim tygodniu nauki  ( III klasa gimnazjum i zmiana szkoły) uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.

§ 162

Uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek na wniosek pedagoga uczestniczyć                   w zajęciach profilaktyczno- terapeutycznych.

§ 163

 

Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczna naukę.

§ 164

 

   Każdy uczeń gimnazjum  ma obowiązek:

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie;

2) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia                               w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

4) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektorów, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;

5) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym 

      a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

      b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,

      c)  przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.

6) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;

7) przychodzenia do szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu;

8) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;

9) usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w § 177;

10) uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, egzaminów próbnych;

11) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;

12) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;

13) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;

14) dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;

15) pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;

16) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury;

17) posiadać aktualne wyniki okresowych badań lekarskich wykonywanych wg. harmonogramu badań ,

§ 165

 

 Uczniom nie wolno:

      1. Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.

      2. Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.

      3. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.

4. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.

   

      5. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.

      6. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody   zainteresowanych,

      7. Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

      8. Zapraszać  obcych osób do szkoły.

§ 166                                                                                                                                               Nagrody i kary.

Karanie uczniów:

      1. Za wielokrotne i szczególnie rażące łamanie postanowień Statutu Szkoły i Regulaminu Szkoły stosuje się kary:

1) Upomnienie wychowawcy klasy;

2) Upomnienie dyrektora Szkoły;

3) Nagana dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców;

4) Nietypowanie  ucznia  do  udziału  w  konkursach  i  imprezach  organizowanych  przez  Szkołę  do   momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy;

5) Nietypowanie  ucznia  do  reprezentowania  Szkoły  do  momentu  zniesienia  kary  przez  dyrektora   na  wniosek wychowawcy;

6) Zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych;

7) Przeniesienie do równoległej klasy;

8) Skreślenie z listy uczniów lub przeniesienie do innej szkoły:

      a)   wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

      b)   wnioskowanie  do  Sądu  Rodzinnego  w  Olsztynie o przydzielenie uczniowi Kuratora

            Sądowego lub umieszczenie go w zakładzie wychowawczym.

      2. O przeniesienie wnioskuje się, gdy uczeń:

1) notorycznie łamie postanowienia statutu i regulaminów,

2) otrzymał kary przewidziane statutem szkoły,

3) zastosowane środki wychowawcze nie przynoszą rezultatów,

4) uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów

    lub pracowników szkoły,

5) ma demoralizujący wpływ na innych.

     

      3.  Przeniesienie ucznia do innej klasy lub szkoły może nastąpić w przypadku, gdy zmiana  środowiska  wychowawczego  może  korzystnie  wpłynąć na postawę ucznia lub gdy

o przeniesienie ucznia wnioskuje Rada Oddziałowa rodziców.

       4.  O przeniesieniu ucznia do innej klasy decyduje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, po zapoznaniu się z opinią pedagoga i zespołu nauczycieli.

      5.  Przeniesienie do innej szkoły może nastąpić na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami (na wniosek dyrektora do kuratora oświaty).

      6.  Informacje o karze dla ucznia przekazuje wychowawca klasy rodzicom /prawnym opiekunom/ w formie pisemnej.

      7.  Od nałożonej kary uczeń, jego rodzice /prawni opiekunowie/ mogą odwołać się                  w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o zastosowanej karze, do dyrektora szkoły.

       8.  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia:

1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie;

2) odwołać karę;

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary.

      9.  Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.

      10.  Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

      11.  Przy zastosowaniu  kary bierze  się  pod  uwagę  w  szczególności  stopień  winy ucznia,  rodzaj  i  stopień  naruszonych obowiązków,  rodzaj  i  rozmiar  ujemnych  następstw  przewinienia,  dotychczasowy  stosunek  ucznia  do  ciążących  na  nim obowiązków,  zachowanie  się  po  popełnieniu  przewinienia  oraz  cele  zapobiegawcze  i  wychowawcze,  które  kara  ma zrealizować.

§ 167

      1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.

      2. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 166 ust.1 pkt 1:

1)  wysłuchania dokonuje wychowawca klasy;

2)  udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

      3. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w §166 ust.1 pkt 2?8:

1) wysłuchania dokonuje dyrektor Szkoły;

2) czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy;

3) z  czynności  wysłuchania  sporządza  się  notatkę,  którą  podpisują:  dyrektor Szkoły,  uczeń  oraz wychowawca.

§ 168

 

      1.  O  zastosowanej  karze  dyrektor  Szkoły  zawiadamia  na  piśmie  ucznia,  jeśli  jest  pełnoletni,  w  pozostałych   przypadkach rodziców lub osobę, pod której opieka prawną lub faktyczną uczeń pozostaje, z zastrzeżeniem ust. 2.

      2. Kary wymienionej w  § 166  ust. 1 pkt 3 i 6 dyrektor Szkoły udziela w obecności rodziców lub osoby, pod której opieką  prawną  lub  faktyczną  uczeń  pozostaje  podczas  spotkania  na  terenie  szkoły  w  terminie  wskazanym  przez dyrektora. Ust. 1 nie stosuje się w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa  rodziców lub osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje. 

      3. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia.

      4. Zawiadomienie  o  ukaraniu  poza  opisem  popełnionego  przez  ucznia  przewinienia                  i  daty  jego  popełnienia  winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie odwołania. 

§ 169

      1. Ukaranemu, jeśli jest pełnoletni, a w pozostałych przypadkach rodzicom lub opiekunowi prawnemu ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.

      2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia    zawiadomienia. 

      3. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

      4 . Odwołanie wnosi się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy.

      5.  Odwołanie  rozpatruje  Komisja  w  składzie  wychowawca,  pedagog  szkolny,  Rzecznik Praw  Ucznia  w  terminie   do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.

      6.  Decyzja komisji jest ostateczna.

                                                                      

§ 170

      1.   Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.

      2.  O zawieszeniu  wykonania  kary  rozstrzyga  podmiot,  który  jej  udzielił  na  wniosek  wychowawcy,   pedagoga  lub samorządu uczniowskiego.

      3.  Wykonanie  zawieszonej  kary  można  zarządzić,  jeżeli  ukarany  w  okresie  próby  notorycznie łamie postanowienia statutu i regulaminów.

§ 171

Karę  uważa  się  za  niebyłą,  a  odpis  zawiadomienia  o  ukaraniu  usuwa  się  z  akt  ucznia  po  roku  nienagannego zachowania.

§ 172

Przepisów   § 166 ust. 6 ? 11 oraz § 167 ? 171  nie stosuje się do procedury skreślenia                z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej szkoły.

§ 173

Szczegółowe zasady skreślenia z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej szkoły. 

      1. Rada  Pedagogiczna  może  podjąć uchwałę  wniosek   o skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły

      2. Rada  Pedagogiczna   szkoły  wchodzącej   może  podjąć uchwałę o  rozpoczęcie  procedury karnego  przeniesienia  do  innej  szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator Oświaty.

      3. Wykroczenia stanowiące podstawę   do  skreślenia  z  listy uczniów  (a  także  będące  podstawą  złożenia wniosku  o  przeniesienie  do  innej  szkoły  :

1) świadome  działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące  uszczerbkiem  zdrowia  dla innych  uczniów lub  pracowników Szkoły;

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;

3) świadome  fizyczne  i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  szkolnej  lub naruszanie   godności, uczuć  religijnych lub narodowych;

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;

5) kradzież;

6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;

8) czyny nieobyczajne;

9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;

10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania                   wcześniejszych środków dyscyplinujących;

11) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;

12)  fałszowanie dokumentów szkolnych;

13)  popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.

      4. Wyniki  w  nauce  nie  mogą  być  podstawą  do  skreślenia  ucznia  ze  Szkoły  czy  też  wnioskowania  o przeniesienie do innej szkoły.

 

     6. Jeżeli  absencja  ucznia pełnoletniego, w  opinii  Rady  Pedagogicznej  uniemożliwia  realizacje  obowiązku  szkolnego, może ona podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy.

     7. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących środków: 

1) powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu;

2)  udzieleniu nagany Dyrektora Szkoły;

3)  karnym  przeniesieniu do innej klasy (opcjonalnie).

§ 174

Procedura postępowania przy skreśleniu z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej szkoły:

      1. Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków  zdarzenia.  Jeśli  zdarzenie  jest  karane  z  mocy prawa  (kpk),  Dyrektor  niezwłocznie  powiadamia organa ścigania;

     2. Dyrektor  Szkoły,  po  otrzymaniu  informacji  i  kwalifikacji  danego  czynu,  zwołuje  posiedzenie  Rady Pedagogicznej danej szkoły.

    

     3. Uczeń  ma  prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami  ucznia  mogą  być wychowawca klasy, pedagog  (psycholog)  szkolny,  Rzecznik  Praw  Ucznia.  Uczeń  może  się  również  zwrócić  o  opinię  do  Samorządu Uczniowskiego.

      4. Wychowawca  ma  obowiązek przedstawić Radzie  Pedagogicznej  pełną  analizę  postępowania  ucznia  jako       członka  społeczności  szkolnej.  Podczas  przedstawiania  analizy,  wychowawca  klasy  zobowiązany  jest zachować  obiektywność.  Wychowawca  klasy  informuje  RP  o  zastosowanych  dotychczas  środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.

      5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron,  podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy. 

      6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.

      7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii  samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.

      8. W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły Dyrektor kieruje sprawę do Warmińsko-mazurskiego Kuratora  Oświaty.

      9. Jeżeli  uczeń  nie  jest  pełnoletni,  decyzję  o  przeniesieniu  ucznia  odbierają  i  podpisują  rodzice  lub   prawny opiekun. 

     10. W  przypadku  pełnoletniości  ucznia,  oprócz  wręczenia  decyzji  uczniowi,  do  rodziców  lub  opiekuna prawnego kierowane jest pisemne powiadomienie listem poleconym.

      11. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego                     w  pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.

      12. W  trakcie  całego  postępowania  odwoławczego  uczeń  ma  prawo  uczęszczać  na  zajęcia  do  czasu otrzymania  ostatecznej  decyzji,  chyba  że  decyzji  tej  nadano  rygor  natychmiastowej  wykonalności.  Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje                        w sytuacjach wynikających z art. 108  k.p.a  

§ 175

                                                    Nagradzanie uczniów.

      1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;

2) szczególnie wyróżniające się zachowanie;

3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach sportowych;

4) nienaganną frekwencję;

5) wzorową działalność na rzecz klasy lub szkoły.

      2.Rodzaje nagród:

1) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy;

2) pochwała wychowawcy wobec rodziców.

3) pochwała Dyrektora  Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;

4) pochwała Dyrektora Szkoły wobec rodziców.

5) dyplom uznania;

6) list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;

7) nagroda rzeczowa;

8) Tytuł Prymusa.

9) nagroda Dyrektora Szkoły Osobowość Roku Szkolnego.

10) wpis do kroniki szkoły za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, artystyczne.

§ 176

      1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole. 

      2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.

       3. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.

                

§ 177

Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych:   

 

      1.  Pisemna informacja rodziców (opiekunów prawnych) w zeszytach do korespondencji.

      2. Informacja telefoniczna rodziców (opiekunów prawnych) o zwolnieniu ucznia lub usprawiedliwieniu nieobecności.

      3. Rodzice (opiekunowie prawni) usprawiedliwiają nieobecność dziecka w szkole

w ciągu dwóch tygodni po powrocie dziecka do szkoły.

      4. Nie można usprawiedliwiać nieobecności dziecka w szkole  jednorazowo za kilka 

miesięcy.

 

ROZDZIAŁ XVI

      Uczniowie szkoły

§ 178

(uchylony)

  

§ 179                                                                                                                                         

Obowiązek szkolny.

      1.  Do klasy I gimnazjum przyjmuje się:

1) absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły;

2) na prośbę rodziców /prawnych opiekunów/ uczniów zamieszka­łych poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami (decyzję podejmuje dyrektor szkoły).

     

   

    2.   Do szkoły przyjmowane są:

1) z urzędu ? dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ? dzieci zamieszkałe poza  obwodem szkoły.

    3.    Decyzję o przyjęciu ucznia spoza obwodu szkoły do końca sierpnia  podejmuje komisja rekrutacyjna,  a w trakcie roku szkolnego Dyrektor szkoły.

     4. Terminy oraz kryteria naboru do szkoły, a także punkty możliwe do uzyskania za poszczególne kryteria podaje do publicznej wiadomości, do 28 lutego dyrektor szkoły.

     5.  Do   klasy   programowo  wyższej   niż   pierwsza  przyjmuje  się  ucznia  na podstawie

świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, do której uczeń uczęszczał.

      6. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń zostaje przyjęty, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli         prowadzących dane zajęcia.

§ 180

      1. Obowiązek szkolny uczniowie spełniają poprzez uczęszczanie do szkoły.

       2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor na wniosek rodziców może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia klasy lub szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę.

      3. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

      4. Na wniosek Dyrektora Szkoły, uczeń może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły.

§ 181

      1.  Uczniowie mają obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd. Strój ucznia na zajęciach lekcyjnych powinien być skromny i stonowany, uczennice nie mogą eksponować odkrytych ramion i głębokich dekoltów. Fryzura powinna być schludna, ewentualna koloryzacja ma być zbliżona do kolorów naturalnych. Biżuteria nie może być wyzywająca, kolorowa, powinna być dostosowana do sytuacji oficjalnych.                                                                    
      2. Strój galowy dla dziewcząt to ciemna spódnica i biała bluzka, a dla chłopców garnitur lub ciemne spodnie i biała koszula.

ROZDZIAŁ  XVII

Przepisy   końcowe

§ 182

 1.  Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1.  Gimnazjum w Jonkowie może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał  szkolny.

      3.  Odświętny strój obowiązuje społeczność Szkoły na uroczystościach i egzaminach.

      4.  Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

      5.  Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

      6. W gimnazjum obowiązują wszelkie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa                     i higieny pracy w placówkach oświatowych.

    

      7. Zmiany ( nowelizacja)  w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek każdego               z organów szkoły, organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór          pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów.  Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji)  do statutu   jest identyczny jak tryb jego uchwalania

     

 1.   Statut jest dostępny w sekretariacie szkoły, w pokoju nauczycielskim i w bibliotece szkolnej.

     

      9.  Statut obowiązuje od daty uchwalenia.

§ 183

      1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie gimnazjum jest                       Rada Pedagogiczna.

      2 .   Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.  

§ 184

      1. Sprawy nie ujęte w niniejszym statucie regulowane są obowiązującymi przepisami prawa.

      2.  Postanowienia statutu wchodzą z dniem uchwalenia.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2016 r. przyjęto do stosowania od 01.09.2016 r.

Dyrektor

Gimnazjum w Jonkowie

Jolanta Kamińska

                                                                                                                                        

 

   

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności serwisu www.gimnazjum.jonkowo.ehost.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za
pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Serwis internetowy www.gimnazjum.jonkowo.ehost.pl.

I. Definicje

1. Administrator - oznacza podmiot, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji zawartych w Serwisie www.gimnazjum.jonkowo.ehost.pl.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie jonkowo.ehost.pl.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...

b. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Świadczenia usług reklamowych

i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) www.facebook.com

ii) www.twitter.com

iii) www.pogodynka.pl

iv) www.edodatki.pl

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem ogólnodostępnych narzędzi analitycznych,

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy,

d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:

i) Facebook

ii) Twitter

iii) LinkedIn

e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

iv) nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

v) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

f. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,

g. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) skype.com

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki

ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.