REKRUTACJA

 

 

 zgłoszenie dziecka - pobierz w wersji doc

 

 


 

 

Komunikat Dyrektora szkoły w sprawie rekrutacji

do Gimnazjum w Jonkowie w roku szkolnym 2016/2017.

 

1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym.

2. Kryteria ustalone przez organ prowadzący, brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, a także liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

L. p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, z uwzględnieniem czynności wymienionej w 1p. 2 5 maja ? 22 czerwca 2016 r. 11 ? 12 lipca 2016 r.
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu. 24 ? 28 czerwca 2016 r.

-------------------

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 30 czerwca 2016 r. 

do  18 lipca 2016 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                 i niezakwalifikowanych 1 lipca 2016 r. 4 sierpnia 2016 r.
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej               i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum do 6 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                                i kandydatów nieprzyjętych do gimnazjum lub informacji o liczbie wolnych miejsc 8 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

   

1.  Zasady rekrutacji:

1) Kandydaci zamieszkali w obwodzie gimnazjum są przyjmowani z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców;

2) Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej,  w przypadku wolnych miejsc, na wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie kryteriów określonych przez organ prowadzący. Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali najwyższą liczbę punktów, po uwzględnieni pkt. 2a;

2a) W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, ustalone prze organ prowadzący:

1) wyniki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

2) wyniki sprawdzianu po klasie szóstej;

3) inne  osiągnięcia ucznia  wpisane na  świadectwie  ukończenia szkoły podstawowej;

4) ocena zachowania;

5) inne okoliczności (wielodzietność, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego   z   rodziców   kandydata,    niepełnosprawność   obojga  rodziców  kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowanie kandydata  w rodzinie, objęcie   kandydata  pieczą zastępczą,  miejsce  pracy  rodziców   w  bliskiej odległości od szkoły, rodzeństwo uczące się w szkole).;

6)  Spełnianie  powyższych  kryteriów   przelicza  się   na  punkty wg  następującego wzoru:

a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem ? 5 pkt.,

b) wynik  sprawdzianu  przedstawiony  w  procentach  z  części  pierwszej i przedstawiony w procentach z części drugiej sprawdzianu mnoży się przez 0,2,

c) w  przypadku  osób  zwolnionych  z  obowiązku  przystąpienia  do  sprawdzianu, na podstawie  art. 44zw  ust. 2  i  art. 44zz  ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny  z  języka  polskiego,  matematyki  i  języka  obcego  nowożytnego,  wymienione  na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie: 

       z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

        - celującym ? przyznaje się po 20 punktów,

         - bardzo dobrym ? przyznaje się po 16 punktów,

         - dobrym ? przyznaje się po 12 punktów, 

         - dostatecznym ? przyznaje się po 8 punktów,

         - dopuszczającym ? przyznaje się po 2 punkty,

     - oraz  liczbę   punktów  uzyskaną  po  zsumowaniu  punktów  z  tych  zajęć  edukacyjnych dzieli się przez 2;

       z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

- celującym ? przyznaje się po 20 punktów,

          - bardzo dobrym ? przyznaje się po 16 punktów,

          - dobrym ? przyznaje się po 12 punktów, 

          - dostatecznym ? przyznaje się po 8 punktów,

          - dopuszczającym ? przyznaje się 2 punkty,   

d)  w  przypadku   osób   zwolnionych   z    obowiązku    przystąpienia   do   danej    części  sprawdzianu, na   podstawie  art.  44zw  ust. 2 i art. 44zz ust.2 ustawy,  przelicza  się  na punkty   oceny,  w  sposób   określony  w   ust. 2  pkt  6 lit. c,   oceny  wymienione  na świadectwie  ukończenia  szkoły  podstawowej   z   zajęć   edukacyjnych,   z   których    przeprowadzana jest część sprawdzianu, której dotyczy zwolnienie,

   e) w  przypadku  przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a  ustawy, za  uzyskanie  w  zawodach  wiedzy będących   konkursem  o  zasięgu ponadwojewódzkim   organizowanym  przez  kuratorów  oświaty  na  podstawie zawartych porozumień:

    - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego ? przyznaje się 10 punktów,

     - tytułu   laureata    konkursu    tematycznego   lub    interdyscyplinarnego ? przyznaje   się 7 punktów,

     - tytułu    finalisty    konkursu    tematycznego    lub   interdyscyplinarnego  ? przyznaje się 5 punktów,

f)  w przypadku przeliczania  na  punkty  kryterium,  o którym  mowa w art. 20h ust. 6 pkt 5  lit. a   ustawy,   za   uzyskanie   w   zawodach   wiedzy   będących  konkursem   o  zasięgu  wojewódzkim  organizowanym przez kuratorów oświaty:

    - dwóch   lub   więcej   tytułów  finalisty konkursu  przedmiotowego ? przyznaje się 10  punktów,

    - dwóch  lub  więcej  tytułów  laureata  konkursu  tematycznego  lub  interdyscyplinarnego? przyznaje się 7 punktów,

    - dwóch  lub  więcej  tytułów  finalisty  konkursu  tematycznego  lub  interdyscyplinarnego ? przyznaje się 5 punktów.

   - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego ? przyznaje się 7 punktów,

   - tytułów  laureata   konkursu   tematycznego   lub   interdyscyplinarnego  ?   przyznaje   się 5 punktów,

   - tytułu   finalisty  konkursu  tematycznego  lub  interdyscyplinarnego   ?  przyznaje  się  3 punkty,

g) za  uzyskanie  wysokiego  miejsca  w  zawodach  wiedzy  innych niż wymienione w ust. 2pkt. 6 lit. e, f  organizowanych  przez  kuratoria  oświaty  lub  inne  podmioty działające na terenie szkoły  na szczeblu:

   - międzynarodowym ? przyznaje się 4 punkty,

   - krajowym ? przyznaje się 3 punkty,

   - wojewódzkim ? przyznaje się 2 punkty,

   - powiatowym ? przyznaje się 1 punkty,

h) w  przypadku  gdy  kandydat  ma więcej  niż  jedno  szczególne  osiągnięcie  w zawodach wiedzy,  o których  mowa  w  ust. 3 pkt  6 lit.  e, f, g,  wymienione  na  świadectwie szkoły podstawowej,  maksymalna  liczba   punktów   możliwych   do   uzyskania   za   wszystkie  osiągnięcia wynosi 13,

 i) w przypadku  przeliczania  na  punkty  kryterium  za  osiągnięcia  aktywności  społecznej, w  tym  na  rzecz  środowiska  szkolnego,  w szczególności wolontariatu,  o których mowa w art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 2 punkty,

j) ocena zachowania:

      - wzorowe ? 4 pkt.,

      - bardzo dobre ? 3 pkt.

      - dobre ? 2 pkt.

      - poprawne ? 1 pkt.,

k) za  6   kryteriów   społeczno ? ekonomicznych   wskazanych   przez   organ  prowadzący,   zawarte w ust. 2 pkt. 5 ? 1 pkt. ;                             

3. W gimnazjum działa powołana przez dyrektora Szkolna Komisja Rekrutacyjna, która     realizuje następujące zadania:

    1)  ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej  wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

    2) przyjmuje od rodziców potwierdzenie woli przyjęcia do gimnazjum,                             

    3) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego ustala liczbę uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.

    4) podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

6. O przyjęciu ucznia w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły;

3.  Procedura  odwoławcza.

1) W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły;

2) Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia  z wnioskiem o uzasadnienie;

3) Rodzic  kandydata,  w  terminie  7  dni  od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do  dyrektora   szkoły   odwołanie   od   rozstrzygnięcia   Komisji   Rekrutacyjnej.   Obowiązuje  forma  pisemna.

4) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5) Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

                                                                       

                                                         

                                                         Jolanta Kamińska ? Dyrektor Gimnazjum w Jonkowie

Jonkowo, 22.02.2016 r.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności serwisu www.gimnazjum.jonkowo.ehost.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za
pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Serwis internetowy www.gimnazjum.jonkowo.ehost.pl.

I. Definicje

1. Administrator - oznacza podmiot, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji zawartych w Serwisie www.gimnazjum.jonkowo.ehost.pl.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie jonkowo.ehost.pl.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...

b. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Świadczenia usług reklamowych

i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) www.facebook.com

ii) www.twitter.com

iii) www.pogodynka.pl

iv) www.edodatki.pl

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem ogólnodostępnych narzędzi analitycznych,

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy,

d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:

i) Facebook

ii) Twitter

iii) LinkedIn

e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

iv) nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

v) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

f. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,

g. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) skype.com

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki

ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.