KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Koncepcja pracy szkoły obejmuje następujące wymagania:

 

1.Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

2.Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

4. Uczniowie są aktywni.

5.Respektowane są normy społeczne.

6.Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

7.Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8.Promowana jest wartość edukacji.

9.Rodzice są partnerami szkoły.

10.Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

11.Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych

 i wewnętrznych.

12.Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi.

 

 

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W JONKOWIE

Funkcjonowanie współczesnej szkoły wymaga podejmowania wielu różnych działań dotyczących zadań: dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, organizacyjnych, finansowych oraz kontaktów i współpracy z rodzicami, organem prowadzącym szkołę, organem nadzoru pedagogicznego oraz środowiskiem lokalnym. Różnorodność działań i ich społeczne znaczenie wymagają nieustannego starania i troski o jak najwyższą jakość pracy szkoły.

M i s j a   s z k o ł y

Najważniejszy w szkole jest uczeń. Szkoła musi więc wyposażyć go w niezbędną wiedzę, ale także przygotować do podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych decyzji. Zgodnie z tym przesłaniem, okres pobytu w szkole ma być dla ucznia tymczasem, w którym będą ujawniać się jego możliwości, umiejętności indywidualnego i zespołowego działania, w życzliwej i bezpiecznej atmosferze opartej na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, we wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współpracy.

C e l e   s t r a t e g i c z n e   s z k o ł y:

 

- dbanie o wysoką jakość nauczania,

- zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i właściwej opieki,

- umiejętne wykorzystywanie potencjału i inwencji pracowników, inspirowanie do nowatorskich działań, wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego,

- podejmowanie działań zmierzających do integracji szkoły ze środowiskiem, dbanie o kulturę i tradycje szkoły, promowanie szkoły,

- dążenie do pozyskiwania wsparcia merytorycznego i finansowego w ramach realizacji różnorodnych projektów edukacyjnych,

- dbanie o pracowników i zapewnienie przyjaznej atmosfery w pracy,

- motywowanie nauczycieli do podnoszenia swoich kwalifikacji , promowanie efektywnych form doskonalenia zawodowego,

- objęcie pomocą i wsparciem merytorycznym wszystkich nauczycieli, a szczególności młodych i niedoświadczonych,

- zaangażowanie rodziców w organizację imprez szkolnych,

- wzbogacanie bazy lokalowej szkoły.

M o c n e   i   s ł a b e   s t r o n y   s z k o ł y

Mocne strony:

Słabe strony:

- ustawiczne wzbogacanie wyposażenia szkoły w środki i pomoce dydaktyczne,

- systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli,

- nawiązywanie międzynarodowych kontaktów z młodzieżą- wymiana polsko-niemiecka,

- wysokie poczucie bezpieczeństwa większości uczniów w szkole,

- dobra znajomość norm społecznych wśród uczniów,

- w szkole diagnozowane są zachowania uczniów.

- dojazdy uczniów,

- oddział zamiejscowy we Wrzesinie,

- wspólna sala gimnastyczna ze Szkołą Podstawową,

- zajęcia szkolne prowadzone w odrębnych budynkach,

- przeciętne wyniki końcowego egzaminu gimnazjalnego,

- niewystarczające przestrzeganie przez uczniów norm społecznych,

- stosowane przez nauczycieli metody i formy pracy nie są skuteczne we wzmacnianiu właściwych zachowań i eliminowaniu zagrożeń.

M o d e l   a b s o l w e n t a

Absolwent naszej szkoły to uczeń, który:

- szanuje kulturę i tradycje szkoły, swojego regionu,

- dokonuje właściwych wyborów sprzyjających zachowaniu szeroko pojętego zdrowia własnego i innych,

- potrafi podejmować samodzielnie decyzje w różnych sytuacjach życiowych,

- jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych,

- właściwie rozumie demokrację i tolerancję,

- odnosi sukcesy w różnych sferach: naukowej, artystycznej, sportowej społecznej.

Wymaganie

 

Działania

 

 

Termin

Odpowiedzialni

Dokumenty

  1. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

 

Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.

Koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana.

Koncepcja pracy szkoły jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami.

praca ciągła

sierpień ? wrzesień

sierpień ? wrzesień

dyrektor, nauczyciele, pedagog i doradca zawodowy, uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice i inni w zależności od potrzeb

dyrektor

zespół ds. promocji i koncepcji pracy szkoły

koncepcja pracy szkoły

koncepcja pracy szkoły

koncepcja pracy szkoły

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

 

Planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania.

Opracowanie PZO zgodnie z WZO zawartym w Statucie Szkoły? zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami oceniania obowiązującymi w szkole oraz z ustalonymi przez nauczycieli przedmiotów wymaganiami edukacyjnymi.

Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój.

Bieżące, systematyczne i rzetelne ocenianie uczniów? informowanie rodziców o osiągnięciach lub niepowodzeniach edukacyjnych.

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się:

- praca na lekcjach,

- lekcje godziny wychowawczej.

Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się:

- indywidualne podejście, odpowiednie metody pracy, tempo pracy.

Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach.

Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.

Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej.

Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój. Uczniowie uczą się od siebie nawzajem:

- propozycje uczniów dotyczące zajęć pozalekcyjnych,

- zajęcia pozalekcyjne,

- informacje zwrotne,

- motywowanie do pracy.

wrzesień

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

nauczyciele przedmiotów

nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

nauczyciele przedmiotów, wychowawcy, pedagog

nauczyciele, wychowawcy

nauczyciele przedmiotów, wychowawcy, uczniowie

nauczyciele, pedagog

nauczyciele, pedagog

dyrektor, nauczyciele, pedagog

wychowawcy, nauczyciele

Statut Szkoły, PZO z każdego przedmiotu

dziennik lekcyjny

dziennik lekcyjny, karty z ocenami przekazywane przez wychowawców na zebraniach z rodzicami i przez nich podpisane

dzienniki lekcyjne

dziennik pedagoga

plany zespołów, arkusze obserwacji lekcji

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

 

W szkole realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego:

-analiza wyników sprawdzianów po klasie VI szkoły podstawowej.

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji:

- znajomość podstawy programowej poprzednich i następnych etapów kształcenia,

- zajęcia pozalekcyjne, wycieczki edukacyjne, wyjazdy do kina, teatru itp.,

- tablice interaktywne, rzutniki w niektórych salach

W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz:

- indywidualne podejście do każdego ucznia,

- modyfikacja planów dydaktycznych,

- współpraca nauczycieli.

Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów.

Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych.

Uczniowie odnoszą sukces na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy.

koniec roku

wrzesień

cały rok

cały rok/ koniec I i II półrocza

cały rok

sukcesywnie

liderzy zespołów

nauczyciele, pedagog

nauczyciele, pedagog

dyrektor, nauczyciele, pedagog

nauczyciele, liderzy zespołów

wychowawcy, pedagog i doradca zawodowy

raport z analizy wyników

dzienniki lekcyjne, plany dydaktyczne

plany dydaktyczne, sprawozdania z analizy próbnych testów gimnazjalnych i badań wewnętrznych

sprawozdania z konkursów szkolnych i pozaszkolnych, sprawozdania z projektów edukacyjnych, przygotowanie statystyki do księgi protokołów

sprawozdanie z zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego

sprawozdania

4. Uczniowie są aktywni.

 

Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole i chętnie w nich uczestniczą:

- zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów.

Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności:

-organizowanie konkursów aktywizujących wszystkich uczniów.

Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby:

- udział w realizacji projektów edukacyjnych.

- realizacja innych projektów (kuratoryjnych, pozarządowych itp.).

- wspieranie i zachęcanie uczniów do tworzenia i aktywnego uczestnictwa w samorządności uczniowskiej.

cały rok

wrzesień

cały rok

cały rok

nauczyciele

wychowawcy, pedagog, dyrektor

nauczyciele

nauczyciele i uczniowie realizujący projekty

nauczyciele i uczniowie realizujący projekty

nauczyciele, opiekun Samorządu Uczniowskiego

dzienniki zajęć pozalekcyjnych

pisemne propozycje uczniów, plan zajęć pozalekcyjnych, dzienniki zajęć

plany konkursów (załącznik planów pracy zespołów)

projekt edukacyjny- dokumentacja z realizacji

projekty

plan pracy Samorządu Uczniowskiego

5.Respektowane są normy społeczne.

 

Działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu:

- o pracowanie Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki,

- zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- opracowanie regulaminów gwarantującym uczniom podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo.

Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań Samorządu Uczniowskiego.

Zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły i rodziców:

- respektowanie przez uczniów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

- przestrzegane są prawa dziecka, respektowane obowiązki ucznia,

- opracowanie regulaminów gwarantujących uczniom podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo.

W szkole, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, modyfikuje:

- opracowanie planów wychowawczych dla klas I, II i III,

- modyfikowanie planów wychowawczych.

wrzesień

wrzesień

wrzesień

cały rok

zgodnie z planami

pedagogoga i wychowawców

wrzesień

wrzesień

cały rok

zespół wychow. i profilakt.

nauczyciele, opiekunowie

pracowni      

dyrektor

Opiekun Samorządu Uczniowskiego, nauczyciele

pedagog, wychowawcy, pracownicy szkoły, rodzice

dyrektor

zespoły wych. kl. I, II i III

wychowawcy, pedagog

Program Wychowawczy i Profilaktyki,

plany wychowawcze zespołów klas I, II i III

zapisy w dziennikach lekcyjnych regulaminy: pracowni, sali gimnastycznej, dyżurów, wycieczek

Sprawozdanie Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

Konwencja Praw Dziecka, projekt: Moje prawa-prawa dziecka i człowieka

zapisy w dziennikach lekcyjnych regulaminy: pracowni, sali gimnastycznej, dyżurów, wycieczek

Pl

an wychowawczy klasy, plany pedag., Statut Szkoły

plan wychowawczy klasy, plany pedag.

6. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

 

W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia.

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia.

Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną.

W szkole są realizowane działania profilaktyczne dotyczące tolerancji, poszanowania godności drugiego człowieka.

W szkole są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia.

W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole odpowiada ich potrzebom.

wrzesień

praca ciągła

cały rok

w ciągu roku

cały rok

cały rok

wychowawcy, pedagog, dyrektor

pedagog, nauczyciele, logopeda, terapeuta

pedagog, PPP, GOPS, policja

pedagog, instytucje wspierające szkołę

nauczyciele

wychowawcy, nauczyciele

pisemne propozycje uczniów, plan zajęć pozalekcyjnych, dzienniki zajęć

plany zespołów zadaniowych ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, plany pracy kół przedmiotowych

Program Wychowawczy i Profilaktyki, zapisy w dziennikach lekcyjnych

działania profilaktyczne

plany dydaktyczne, plany zajęć pozalekcyjnych

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

 

Nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.

Sporządzenie arkusza organizacji pracy szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Przygotowanie szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników.

Opracowanie planów dydaktycznych ze wszystkich przedmiotów.

Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami.

Opracowanie planów pracy zespołów przedmiotowych, wychowawców, zadaniowych.

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy.

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy:

- opracowanie bieżących raportów i sprawozdań z realizacji podejmowanych działań,

- organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

wrzesień-kwiecień

sierpień

wrzesień

cały rok

cały rok

cały rok

praca ciągła

dyrektor, zespół ds. koncepcji pracy szkoły

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele, pedagog, dyrektor

nauczyciele, zespoły przedmiotowe, zespół ewaluacyjny

dyrektor

arkusz organizacyjny

programy nauczania przedmiotów, szkolny zestaw programów nauczania

plany dydaktyczne

plany zespołów

plany zespołów, arkusze obserwacji lekcji

raporty, sprawozdania

plan nadzoru pedagogicznego.

8. Promowana jest wartość edukacji.

 

W szkole prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się:

- zachęcanie i wspieranie ucznia w nauce na zajęciach kompensacyjno-wyrównawczych i w kołach przedmiotowych.

W szkole prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie:

- realizowanie projektów edukacyjnych,

- wyrabianie nawyku samokształcenia,

- udział uczniów w różnego rodzaju uroczystościach i imprezach szkolnych.

Szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji.

Działania realizowane przez szkołę promują wartość edukacji w społeczności lokalnej:

- pozyskiwanie instytucji, organizacji i lokalnych przedsiębiorców ?sojuszników wspierających działania szkoły (PCK, GOPS, PPK), a także stała współpraca z rodzicami,

- realizowanie projektów edukacyjnych.

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

nauczyciele

dyrektor, nauczyciele

doradca zawodowy, wychowawcy

wszyscy pracownicy szkoły

nauczyciele i uczniowie realizujący projekty

plany pracy zajęć pozalekcyjnych

sprawozdania

sprawozdania i informacje o współpracy

projekt edukacyjny- dokumentacja z realizacji

9. Rodzice są partnerami szkoły.

 

Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy:

- uwagi, wnioski rodziców uwzględnia się w koncepcji pracy szkoły i promocji,

- plany pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, Statut Szkoły, koncepcja pracy szkoły i promocji są znane rodzicom.

W szkole współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci:

- spotkania z rodzicami (zebrania ogólne), na których omawiane są najważniejsze sprawy związane z działalnością szkoły,

- indywidualne spotkania i konsultacje rodziców z wychowawcami i nauczycielami przedmiotowymi,

- pomoc pedagogiczna,

- wspieranie rodziców rzetelną informacją o dziecku, jego postępach w nauce i zachowaniu.

Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach:

- systematyczne spotkania dyrekcji z Radą Rodziców, mające na celu opracowanie działań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły,

- pomoc rodziców przy organizacji imprez, uczestniczenie w wywiadówkach oraz indywidualnych spotkaniach z nauczycielami,

- uczestniczenie rodziców w różnego rodzaju imprezach i uroczystościach szkolnych.

W szkole są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły:

- np. związane z życiem kulturalnym szkoły (wycieczki, imprezy, akademie szkolne).

wrzesień

cały rok

cały rok

cały rok

dyrektor szkoły, wychowawcy klas

wychowawcy, nauczyciele, dyrektor

rodzice

rodzice

dziennik wychowawcy, dziennik lekcyjny, strona internetowa szkoły

10. Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

 

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju:

- poprzez rozmowy, przekazywanie informacji.

Szkoła w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym:

- pozyskuje sojuszników wspierających różnorodne działania (np. GOPS, GOK),

- współpracuje z Policją w Jonkowie,

- z miejscową parafią.

 

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój:

- Dzień Twórczości i Zabawy w Jonkowie, Gala Drzewka Bukowego, imprezy kulturalne i sportowe, wolontariat itp.

praca ciągła

praca ciągła

dyrektor, nauczyciele, pedagog

dyrektor, nauczyciele, pedagog, zespół ds. koncepcji pracy szkoły i promocji

wnioski uczniów, rodziców i nauczycieli- maj; uwzględnienie wyników w nowym roku szkolnym

zapisy w dziennikach lekcyjnych, strona internetowa szkoły

11. Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

 

W szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej:

- analiza wyników sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej,

- przeprowadzenie diagnozy dla uczniów kl. I , opracowanie raportu, podjęcie działań przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego,

- analiza raportu OKE z egzaminu gimnazjalnego- opracowanie działań wspierających, doskonalących bądź naprawczych,

- przeprowadzenie badania na koniec roku szk. dla kl. I egzaminów próbnych dla klas II i III, badań umiejętności uczniów  poszczególnych klasach.

Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których nauczyciele planują i podejmują działania.

Działania prowadzone przez szkołę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb ? modyfikowane:

- realizacja wniosków wynikających z analizy egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych; wprowadzenie zmian w planach dydaktycznych.

W szkole wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych i prowadzi badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb szkoły, w tym badania osiągnięć uczniów i losów absolwentów:

- śledzenie losów absolwentów.

cały rok szk.

wrzesień

wrzesień

sierpień

według harmonogramu zespołów przedmiotowych

wrzesień ? czerwiec

liderzy zespołów

liderzy zespołów

liderzy zespołów

liderzy zespołów

liderzy zespołów, nauczyciele

doradca zawodowy, wychowawcy

raporty i analizy

raport z analizy wyników

testy diagnozujące, raport z analizy wyników

raport OKE, wnioski do realizacji

testy, raport

sprawozdania i informacje o współpracy

12. Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi.

 

Zarządzanie szkołą koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków:

- monitorowanie zmian prawa i modyfikacja prawa wewnątrzszkolnego; wprowadzanie

zmian w statucie zgodnie z rozporządzeniami MEN,

-   - zatrudnienie nauczycieli zgodnie z przepisami prawa oraz przepisami dotyczącymi wymagań kwalifikacyjnych,

2.  - określenie

 Z   zadań służbowych i zakresu obowiązków nauczycieli.

Zarządzanie szkołą sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu:

  - powołanie zespołów przedmiotowych                           i zadaniowych, przydzielenie

  opiekunów stażu.

- rozpoznawanie potrzeb rady pedagogicznej                   i poszczególnych nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego.

Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami:

- opracowanie bieżących raportów i sprawozdań              z realizacji poodejmowanych działań.

W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły:

- zaplanowanie mierzenia jakości pracy szkoły.

Zarządzanie szkołą prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów.

Zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły.

Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb:

-systematyczna analiza stanu bazy i wyposażenia w celu zaspokojenia potrzeb szkoły ? zaplanowanie remontów oraz zakupu pomocy dydaktycznych,

- monitorowanie przestrzegania przepisów      i zasad bhp w szkole, rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń dla uczniów i pracowników.

praca ciągła

praca ciągła

wrzesień

wrzesień

praca ciągła

sierpień

koniec roku

wrzesień

cały rok

wrzesień, cały rok szkolny

wrzesień, cały rok szkolny

cały rok szk.

wrzesień

przegląd pomieszczeń

marzec ? kwiecień

cały rok

dyrektor

zespół statutowy,

dyrektor

dyrektor

dyrektor

dyrektor

dyrektor

dyrektor

dyrektor

wszyscy nauczyciele,

zespół ewaluacyjny

dyrektor

dyrektor

nauczyciele, rodzice

dyrektor

dyrektor

dyrektor,

nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi

dokument nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły

Statut Szkoły- uwzględnienie wniosków do dalszej pracy z Rady Pedagogicznej

z dn. 25.06.2014r.

umowy o pracę

protokoły rad pedagogicznych, regulaminy

plan doskonalenia zawodowego, plany pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych

protokół rady pedag., plany pracy zespołów

protokoły rad pedagogicznych,

zgłoszenia nauczycieli

plan ewaluacji wewnętrznej

raporty, sprawozdania

dokumentacja nadzoru pedał., protokoły rad pedag.

dokumentacja nadzoru pedał., protokoły rad pedag.

notatki, sprawozdania z działań

plan działań wspomagających nauczycieli

dokumentacja szkolna

dokumentacja szkoły, protokoły

z przeglądów

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności serwisu www.gimnazjum.jonkowo.ehost.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za
pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Serwis internetowy www.gimnazjum.jonkowo.ehost.pl.

I. Definicje

1. Administrator - oznacza podmiot, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji zawartych w Serwisie www.gimnazjum.jonkowo.ehost.pl.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie jonkowo.ehost.pl.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...

b. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Świadczenia usług reklamowych

i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) www.facebook.com

ii) www.twitter.com

iii) www.pogodynka.pl

iv) www.edodatki.pl

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem ogólnodostępnych narzędzi analitycznych,

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy,

d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:

i) Facebook

ii) Twitter

iii) LinkedIn

e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

iv) nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

v) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

f. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,

g. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) skype.com

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki

ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.